Rozhodnutí NS

22 Nd 128/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Spisová značka:22 Nd 128/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.ND.128.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Nd 128/2019-20


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, IČO: 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, proti povinné D. M., narozené XY, naposledy bytem v XY, o pověření k vedení exekuce pro 8 351,39 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 17434/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 17434/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.


Odůvodnění:

Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem v Praze 6, Vítězné náměstí 10/829, požádal dne 12. 12. 2018 Okresní soud v Chomutově o udělení pověření k vedení exekuce proti povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 8 351,39 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 21. 2. 2019, č. j. 11 EXE 17434/2018-17, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude po uplynutí odvolací lhůty postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že povinná není občankou České republiky, nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu, adresa trvalého pobytu povinné je evidována v XY, Slovenská republika, a poslední pobyt povinné na území České republiky je evidován v XY.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá známé místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno a v jehož obvodu měla povinná jednu z posledních známých adres bydliště v České republice [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016, či ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017 (dostupná na www.nsoud.cz)].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Chomutově tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. 4. 2019

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu