Rozhodnutí NS

20 Cdo 2403/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:20 Cdo 2403/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2403.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 2403/2018-204


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného L. P., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Petrem Holubem, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Tyršova 504/5, proti povinným 1) L. G., narozené dne XY, bytem XY, a 2) R. G., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti bývalé manželky povinného 2) L. G., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Ivanem Courtonem, advokátem se sídlem v Praze 10, Moskevská 450/38, pro 25 000 Kč s příslušenstvím a pro 1 750 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 90 EXE 11976/2015, o dovolání bývalé manželky povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. prosince 2017, č. j. 9 Co 742/2017-167, t a k t o :


Dovolání se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

V označené věci podané dovolání bývalé manželky povinného 2) L. G. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále „odvolací soud“) ze dne 28. 12. 2017, č. j. 9 Co 742/2017-167, není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), neboť napadeným usnesením odvolací soud (toliko) zrušil v přezkoumávaném rozsahu usnesení soudu prvního stupně (Okresního soudu v Ostravě) ze dne 13. 4. 2017, č. j. 90 EXE 11976/2015-130, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (srov. čl. I. bod 14 a čl. II. bod 2 tohoto zákona), odvolací soud rozhodl způsobem, který již nelze v dovolacím řízení revidovat.

Přípustnost dovolání nemůže založit ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 1. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
                  předsedkyně senátu