Rozhodnutí NS

11 Tcu 27/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:11 Tcu 27/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.27.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 27/2018-16


USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal dne 21. 11. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci R. B., nar. XY, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně odsouzení občana České republiky R. B. rozsudkem Okresního soudu v Bolzanu, Italská republika, ze dne 5. 11. 2014, sp. zn. 3/2014.


Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Bolzanu byl R. B. uznán vinným trestným činem pašování tabákových výrobků a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a čtyř měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že návrh neobsahuje dostatečné podklady pro závěr o splnění zákonných podmínek pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie. Návrh však neobsahuje dostatečný popis skutkových okolností, z něhož by bylo možno učinit závěr, zda se odsouzení týká činu trestného i podle právního řádu České republiky, a posoudit jeho závažnost. Podle překladu výše citovaného rozhodnutí odsouzený dne 11. 3. 2013 ve V. vpašoval na území státu v automobilu zn. Škoda Octavia, a přechovával 60 kg balených zahraničních tabákových výrobků (300 ks kartonů cigaret zn. Marboro, červené barvy). Z popisu přitom není patrné, co se rozumí „zahraničními“ tabákovými výrobky, ani to, zda a jaká tím měla státu vzniknout škoda na daních, zda byly cigarety opatřeny padělanými kolky apod. Nelze proto s jistotou určit, o jaký trestný čin by se z pohledu českého práva mělo jednat.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky zamítl. Návrh je možno po doplnění podkladů znovu podat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. 11. 2018

JUDr. Karel Hasch
předseda senátu