Rozhodnutí NS

8 Tdo 304/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:04/29/2019
Spisová značka:8 Tdo 304/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.304.2019.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Řízení o dovolání
Dotčené předpisy:§ 265o odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Tdo 304/2019-725


USNESENÍ

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 29. 4. 2019 v řízení o dovolání obviněného R. Č., nar. XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rapotice, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 11. 2018, sp. zn. 6 To 67/2018, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 T 1/2018, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se přerušuje ohledně obviněného R. Č. výkon dovoláním napadeného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 11. 2018, sp. zn. 6 To 67/2018, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 10. 7. 2018, sp. zn. 50 T 1/2018.
Odůvodnění:

1. Obviněný R. Č. podal prostřednictvím obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 11. 2018, sp. zn. 6 To 67/2018, jako soudu odvolacímu s trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 T 1/2018. Dovoláním napadeným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci byl obviněný uznán vinným zločinem podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, za což byl podle § 214 odst. 3 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou, a podle § 75 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu pobytu na území Statutárního města Brna na dobu dvou let.

2. S odkazem na důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se obviněný dovoláním domáhá toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek odvolacího soudu v rozsahu, který se ho týká, a buď sám ve věci rozhodl tak, že se v souladu s § 226 písm. a), eventuálně písm. b), eventuálně písm. c) tr. ř. dovolatel zprošťuje obžaloby, nebo aby přikázal Vrchnímu soudu v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně navrhl, aby předseda senátu dovolacího soudu odložil, resp. přerušil výkon tohoto rozhodnutí.

3. Ačkoliv obviněný není osobou oprávněnou k podání návrhu na přerušení výkonu rozhodnutí, přičemž ani předseda senátu soudu prvního stupně spis s příslušným návrhem nepředložil (§ 265h odst. 3 tr. ř.), podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání, shledá-li k tomu důvody.

4. O dovolání obviněného ještě nebylo meritorně rozhodnuto. Na základě předběžného posouzení tohoto mimořádného opravného prostředku dospěla předsedkyně senátu dovolacího soudu k závěru, že argumentace, kterou obviněný uplatnil, vede k tomu, že předem nelze vyloučit úspěšnost podaného dovolání a lze připustit, že výsledkem dovolacího řízení reálně může být i zrušení napadeného rozhodnutí. V takovém případě by odpadl důvod pro výkon uloženého trestu odnětí svobody. Odkladem výkonu trestu je namístě předejít tomu, aby obviněný byl ve výkonu trestu odnětí svobody na podkladě rozhodnutí, které by mohlo být následně zrušeno. Aniž by se tím současně předjímala otázka vlastního rozhodnutí o podaném dovolání senátem, jemuž věc byla podle rozvrhu práce přidělena k rozhodnutí, předsedkyně senátu rozhodla tak, že podle § 265o odst. 1 tr. ř. přerušila výkon rozhodnutí, které bylo dovoláním napadeno. Toto přerušení výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude o podaném dovolání obviněného Nejvyšším soudem rozhodnuto.

5. Tato rozhodnutí nebrání tomu, aby obviněný nastoupil výkon jiného pravomocně uloženého a nařízeného trestu odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. 4. 2019

                   JUDr. Věra Kůrková
                   předsedkyně senátu