Rozhodnutí NS

25 Nd 318/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/25/2019
Spisová značka:25 Nd 318/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.318.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 318/2019-20


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci oprávněného: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – jih, IČO: 00845451, se sídlem úřadu městského obvodu Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, proti povinnému: Z. P., narozený XY, naposledy bytem XY, o pověření provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 EXE 11425/2019, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 EXE 11425/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:


U Okresního soudu v Ostravě je pod sp. zn. 50 EXE 11425/2019 vedeno řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, se sídlem exekutorského úřadu Znojmo, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněného na základě exekučního titulu – rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2013, č. j. 127 C 85/2012-23. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný nemá podle Centrální evidence obyvatel od 30. 6. 2016 na území České republiky evidován trvalý pobyt. Případný majetek povinného na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního řízení.

Okresní soud v Ostravě proto usnesením ze dne 17. 6. 2019, č. j. 50 EXE 11425/2019-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Okresní soud v Ostravě, u něhož byl podán návrh na pověření provedením exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 7. 2019


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu