Rozhodnutí NS

20 Cdo 4450/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/26/2019
Spisová značka:20 Cdo 4450/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4450.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4450/2018-258


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného města Vsetín se sídlem městského úřadu ve Vsetíně, Svárov č. 1080, identifikační číslo osoby 00304450, proti povinným 1) A. M., narozené dne XY, bytem XY, a 2) neznámým dědicům po A. M., narozenému dne XY, zemřelému dne 29. 3. 2018, zastoupeným opatrovníkem pro řízení JUDr. Janem Vočkou, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí č. 12, o vymožení povinnosti odstranit stavbu oplocení, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 32 EXE 551/2011, o zastavení exekuce, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. března 2018, č. j. 9 Co 103/2018-209, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. ledna 2019, č. j. 20 Cdo 4450/2018-251, se v části, v níž je identifikován povinný 2) opravuje tak, že místo „2) A. M., narozenému dne XY, bytem tamtéž“ správně zní „2) neznámým dědicům po A. M., narozenému dne XY, zemřelému dne 29. 3. 2018, zastoupeným opatrovníkem pro řízení JUDr. Janem Vočkou, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí č. 12“.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3. o. s. ř.):

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. ledna 2019, č. j. 20 Cdo 4450/2018-251, došlo k chybě, když byl v záhlaví uveden chybně povinný 2).

Vzhledem k tomu, že jde o zřejmou nesprávnost, na kterou Okresní soud ve Vsetíně upozornil, bylo zmíněné pochybení postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 243c o. s. ř. napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost opraveného usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu