Rozhodnutí NS

33 Nd 232/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Spisová značka:33 Nd 232/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.232.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 121/2001Sb.
§ 11 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 232/2019-24


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné: nezl. J. W. M., bytem XY Skotsko, zastoupené zákonným zástupcem J. K., bytem XY Skotsko, zastoupené Mgr. Denisou Šrajovou, advokátkou, se sídlem Petřvald 225, proti povinnému: W. S. A. M., naposledy bytem Praha 5, Borovanská 2379/18, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 623/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 623/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa podal dne 5. 3. 2019 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 15. 6. 2017, č.j. 10 P a Nc 315/2016, Nc 50183/2016-41, ve výši 54 000 Kč s příslušenstvím a pro běžné výživné ve výši 3 000 Kč od 1. 3. 2019.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 28. 3. 2019, č.j. 65 EXE 623/2019-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný je fyzickou osobou s egyptskou státní příslušností, která nemá na území České republiky ani místo trvalého pobytu ani místo pobytu podle druhu pobytu cizince. Podle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 18. 3. 2019 byl k pobytu na území České republiky naposledy přihlášen na adrese XY, ubytování na uvedené adrese bylo zrušeno ubytovatelem s tím, že dne 11. 10. 2017 byl administrativně zneplatněn jeho průkaz k pobytu a současné místo pobytu není známo.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a tento soud již provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 6. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu