Rozhodnutí NS

26 Cdo 1520/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:26 Cdo 1520/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.1520.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Lhůty
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 218a o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 1520/2019-310


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 896/2, IČO: 00090883, zastoupeného Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 168/18, proti žalovaným 1/ R. J., bytem XY, a 2/ A. H., bytem XY, zastoupené Mgr. Terezou Šlachtovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo nám. 40/24, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 8 C 204/2008, o dovolání žalované 2/ proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. března 2017, č. j. 11 Co 481/2016-205, t a k t o :


I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Novém Jičíně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 27. října 2016, č. j. 8 C 204/2008-168, vyhověl žalobě a uložil žalovaným povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobci do 15 dnů od právní moci rozsudku tam specifikovaný byt (výrok I.); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu (výroky II. a III.).

K odvolání žalovaných Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 16. března 2017, č. j. 11 Co 481/2016-205, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výroku I. (výrok I.) a změnil ve výroku II. tak, že uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 17.819,- Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí (výrok II.); současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků (výrok III.).

Dovolání žalované 2/ (dovolatelky) proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. září 2017 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. XII zákona č. 296/2017 Sb./ – dále opět jen „o.s.ř.“) může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 240 odst. 2 o.s.ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Podle § 57 odst. 2 o.s.ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle odstavce 3 téhož ustanovení je lhůta zachována,
je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.


Z obsahu spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo žalovaným doručeno k rukám jim v té době ustanovené advokátky JUDr. Anny Vlčkové dne 18. dubna 2017 (viz potvrzení o dodání a doručení do datové schránky na č. l. 214 verte spisu). V souladu s ustanovením § 57 odst. 2 o.s.ř. tak poslední den lhůty k podání dovolání připadl na pondělí 19. června 2017, neboť 18. června 2017 byla neděle. Podala-li pak samotná dovolatelka dovolání k poštovní přepravě dne 27. června 2017 (viz obálka poštovní zásilky na č. l. 218 spisu), učinila tak zjevně po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty. Za dané situace je pak bezvýznamná okolnost, že dovolání podané samotnou dovolatelkou bylo posléze (dne 4. dubna 2019) doplněno jí ustanovenou zástupkyní (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 3527/2015); opožděnost dovolání podaného samotnou dovolatelkou totiž nemůže být zhojena advokátním podáním, byť by bylo podáno včas, tj. ve lhůtě podle § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o.s.ř.

Nejvyšší soud (předseda senátu Nejvyššího soudu – viz § 243f odst. 2 o.s.ř.) proto dovolání – protože v rozporu s ustanoveními § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o.s.ř. tak neučinil soud prvního stupně – odmítl jako opožděné podle § 243c odst. 3 věty první ve spojení s ustanovením § 218a o.s.ř.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu