Rozhodnutí NS

30 Cdo 5947/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/13/2018
Spisová značka:30 Cdo 5947/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.5947.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 5947/2016-164


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce Z. Č., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 251 018 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 259/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2016, č. j. 35 Co 142/2016-120, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 12. 2015, č. j. 19 C 259/2014-90, ve vyhovujícím výroku I o věci samé co do částky 40 753 Kč s příslušenstvím potvrdil a co do částky 51 122 Kč s příslušenstvím jej změnil tak, že se žaloba zamítá (výrok I). Dále rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve výši 24 684 Kč (výrok II).

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce v zamítavé části dovoláním, které následně vzal zcela zpět podáním ze dne 3. 12. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 12. 2018


Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu