Rozhodnutí NS

28 Nd 429/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:28 Nd 429/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.ND.429.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 1 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 o. s. ř.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Nd 429/2018-12
USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a Mgr. Petra Krause ve věci oprávněného P. P., nar. XY, bytem XY, proti povinným 1) P. A., nar. XY, bytem XY, a 2) J. A., nar. XY, bytem XY, o zaplacení 8.610,00 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 2021/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 2021/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 3.

O d ů v o d n ě n í :


Obvodnímu soudu pro Prahu 3 byla dne 15. 10. 2018 doručena žádost soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta o pověření k provedení exekuce.

Usnesením ze dne 1. 11. 2018, č. j. 35 EXE 2021/2018-9, dotčený soud vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu. Odkazuje na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“), dovodil, že se nepodařilo zjistit, v obvodu kterého soudu na území České republiky mají povinní (státní příslušníci Slovenské republiky) bydliště, případně v obvodu kterého soudu se zdržují, a nebyli dohledáni v registru obyvatel. Dospěl proto k závěru, že nelze zjistit podmínky místní příslušnosti. Pravomoc českých soudů k exekučnímu řízení ohledně vydaného titulu není sporná, a proto je zapotřebí, aby místně příslušný soud určil ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 e. ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – nalézt majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace, kdy nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, je proto při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 227/2015, ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 25 Nd 400/2016, a ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016). S ohledem na uvedené, Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Obvodní soud pro Prahu 3.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 1. 2019

          Mgr. Zdeněk Sajdl
předseda senátu