Rozhodnutí NS

20 Cdo 3179/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/05/2018
Spisová značka:20 Cdo 3179/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3179.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3179/2018-190


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné M.B.A. Finance s. r. o., se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Opletalova 1603/57, identifikační číslo osoby 27407209, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská 445/6, proti povinné M. D., O. – K., pro 1 010 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 14523/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2016, č. j. 9 Co 669/2016-66, t a k t o:


Dovolání se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání povinné ze dne 6. 3. 2017 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2016, č. j. 9 Co 669/2016-66, jenž potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2016, č. j. 97 EXE 14523/2011-47, ve výroku o zamítnutí návrhu povinné na odklad provedení exekuce, není přípustné podle ustanovení § 238 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. část první, čl. II, bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a čl. II, bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále „o. s. ř.“, neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto ve věci odkladu provedení exekuce (viz § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, aniž by se zabýval nesplněnou podmínkou obligatorního zastoupení povinné v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
    V Brně dne 5. 9. 2018


    JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
    předsedkyně senátu