Rozhodnutí NS

20 Cdo 4526/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/02/2019
Spisová značka:20 Cdo 4526/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4526.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4526/2018-124


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné IT credit, s.r.o., se sídlem v Praze 8, Pernerova č. 502/50, identifikační číslo osoby 26444437, zastoupené JUDr. Jiřím Machem, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí č. 1, proti povinné I. K., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Martou Vosykovou, advokátkou se sídlem v Uničově, Olomoucká č. 226, pro 611 653,77 Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 EXE 6202/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2018, č. j. 40 Co 65/2018-68, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2018, č. j. 40 Co 65/2018-68.

Podáním dovolání povinné vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 8 (ve spojení s bodem 2 této položky) 4 000 Kč.

O žádosti povinné o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení bylo rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 3. října 2018, č. j. 51 EXE 6202/2015-120, tak, že se povinné osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznává.

Povinná dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 30. října 2018, č. j. 51 EXE 6202/2015-121.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2018, č. j. 40 Co 65/2018-68, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 1. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu