Rozhodnutí NS

3 Tdo 159/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.
Datum rozhodnutí:04/18/2019
Spisová značka:3 Tdo 159/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:3.TDO.159.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 131 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
3 Tdo 159/2019-I.


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 18. 4. 2019 v Brně ve věci dovolání obviněného M. F., nar. XY, trvale bytem XY, XY, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2018, sp. zn. 11 To 334/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 1 T 6/2018, takto:


Podle § 131 odst. 1 věta první tr. ř. a § 138 tr. ř. se opravuje úvodní část usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. 3 Tdo 159/2019, kde bylo nesprávně uvedeno že:

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání obviněného M. F., nar. XY, trvale bytem XY, XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Plzeň,

Na toto správné znění:

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání obviněného M. F., nar. XY, trvale bytem XY, XY.

Odůvodnění:


Při vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. 3 Tdo 159/2019, došlo k písařské chybě, když v úvodní části tohoto usnesení bylo nesprávně uvedeno, že se obviněný M. F. nachází t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Plzeň, ačkoliv se obviněný ve výkonu trestu odnětí svobody nenacházel.

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. věty první předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoliv opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně.

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. se opis usnesení o opravě doručí všem osobám, jimž byl doručen opis rozsudku.

Podle § 131 odst. 4 tr. ř. po právní moci usnesení o opravě se oprava provede jak ve vyhotovení rozsudku, tak i v opisech, které se od osob, jimž byly doručeny, vyžádají za tím účelem zpět.

V ustanovení § 134 a násl. tr. ř. je upraveno usnesení. Podle § 138 tr. ř. platí, že jestliže tento oddíl neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení oddílu prvého této hlavy o rozsudku.

Nejvyšší soud proto tímto usnesením opravil písařskou chybu uvedenou v úvodní části usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. 3 Tdo 159/2019, na správné znění.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 4. 2019


JUDr. Petr Šabata
předseda senátu