Rozhodnutí NS

20 Cdo 934/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/25/2016
Spisová značka:20 Cdo 934/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.934.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:čl. §243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 934/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněného J. B., K. H., zastoupeného JUDr. Jiřím Drahotou, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí 70, proti povinné ČKD Kutná Hora, a. s., se sídlem v Kutné Hoře, Karlov 197, identifikační číslo osoby 00508055, pro 215 904 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Horáka, Exekutorský úřad Tábor, pod sp. zn. 173 EX 1198/14, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 32 Co 207/2015-53, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2015, č. j. 21 Co 207/2015-102, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním doručeným dne 13. 4. 2016 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 4. 2016
JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu