Rozhodnutí NS

30 Cdo 1852/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/11/2019
Spisová značka:30 Cdo 1852/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1852.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vady podání
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1852/2019-426


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. R., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Blankou Schöblovou, advokátkou se sídlem v Brně, Jaselská 25, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 1 500 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 226/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2017, č. j. 21 Co 402/2017-294, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Dovoláním napadeným rozsudkem Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil ve výroku I k odvolání žalobce rozsudek soudu prvního stupně ze dne 3. 7. 2017, č. j. 20 C 226/2013-273, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu o zaplacení částky 1 500 000 Kč.

Rozsudek odvolacího soudu v rozsahu potvrzující části výroku I napadl žalobce blanketním dovoláním, které však Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen "o. s. ř.".

V záhlaví označený rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručen dne 13. 12. 2017. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 22. 12. 2017 podal žalobce proti rozsudku odvolacího soudu blanketní dovolání, aniž by byl zastoupen podle § 241 o. s. ř. Dalším podáním doručeným soudu prvního stupně téhož dne požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 3. 4. 2018, č. j. 20 C 226/2013-352, ustanovil soud prvního stupně žalobci pro dovolací řízení zástupkyni z řad advokátů. Usnesení bylo doručeno žalobci i ustanovené zástupkyni dne 13. 4. 2018; právní moci nabylo dne 1. 5. 2018.

Usnesením ze dne 12. 11. 2018, č. j. 20 C 226/2013-412, doručeným ustanovené zástupkyni dne 21. 11. 2018, vyzval soud prvního stupně žalobce k podání řádného dovolání prostřednictvím ustanovené zástupkyně ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení. Doplnění dovolání bylo doručeno soudu prvního stupně dne 14. 12. 2018.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu. Podle druhého odstavce téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty pro podání dovolání prominout.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání, které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.

Podle § 243f odst. 2 o. s. ř. o zastavení dovolacího řízení nebo o odmítnutí dovolání, které bylo podáno opožděně, které bylo podáno někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo které nebylo řádně doplněno nebo opraveno a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, může rozhodnout předseda senátu dovolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Žalobce podal dovolání neobsahující vymezení jeho důvodu a okolností, v nichž spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti, ve lhůtě pro jeho podání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.). Tato lhůta začala běžet znovu dne 1. 5. 2018, kdy nabylo právní moci usnesení, kterým soud prvního stupně vyhověl žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (§ 241b odst. 3 část věty druhé za středníkem o. s. ř.) a uplynula marně dne 2. 7. 2018 (§ 57 odst. 1 a 2 o. s. ř.), neboť doplnění dovolání došlo soudu prvního stupně až dne 14. 12. 2018.

Nejvyšší soud proto uzavřel, že dovolání trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny. Z uvedeného důvodu dovolání odmítl.

Na uvedeném závěru nemůže nic změnit skutečnost, že soud prvního stupně žalobce usnesením podle § 43 odst. 1 o. s. ř. vyzval k odstranění vad dovolání v jím určené (soudcovské) lhůtě. Podle § 243b o. s. ř. totiž pro dovolací řízení ustanovení § 43 o. s. ř. neplatí.

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu se marným uplynutím propadné (zákonné) lhůty stanovené § 241b odst. 3 o. s. ř. původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými. Dovolací soud proto k opožděnému (z pohledu zmíněné zákonné lhůty) doplnění dovolání nemůže přihlížet, byť by toto doplnění bylo učiněno v otevřené lhůtě soudcovské; výzva k odstranění vad dovolání se totiž po uplynutí lhůty stanovené § 241b odst. 3 o. s. ř. stává bezpředmětnou (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1374/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2137/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2379/2015). Nadto v dané věci nebyla dovolatelem dodržena ani stanovená soudcovská lhůta, která uplynula marně dne 6. 12. 2018.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 6. 2019

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu