Rozhodnutí NS

26 Cdo 4413/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:26 Cdo 4413/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4413.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4413/2018-298

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně I. M., bytem XY, zastoupené JUDr. Ivo Hešíkem, advokátem se sídlem v Opavě, Olomoucká 8/14, proti žalovanému Společenství vlastníků XY, se sídlem XY, IČO: XY, zastoupenému Mgr. Martinem Hofmanem, advokátem se sídlem v Opavě, Solná 447/27, o zaplacení částky 4.744,- Kč a o povinnost žalovaného předložit žalobkyni vyúčtování, účetnictví a provést vyúčtování záloh za služby, na správu domu a pozemku, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 162/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. července 2017, č. j. 56 Co 104/2017-153, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Okresní soud v Opavě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 18. srpna 2016, č. j. 7 C 162/2015-41, zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobkyni částku 2.800,- Kč (výrok I.), uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 1.944,- Kč (výrok II.), zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen předložit žalobkyni vyúčtování a účetnictví od roku 2007 a provést vyúčtování záloh za služby a záloh na údržbu (výrok III.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků a vrácení přeplatku soudního poplatku (výroky IV. a V.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 27. července 2017, č. j. 56 Co 104/2017-153, odmítl odvolání žalobkyně proti výroku I. rozsudku soudu prvního stupně (výrok I.), v rozsahu, v jakém byla zamítnuta žaloba o povinnost žalovaného předložit žalobkyni vyúčtování a účetnictví od roku 2007, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku III. (výrok II.) a ve zbývajícím rozsahu výroku III. a v nákladovém výroku IV. rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení (výrok III.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 29. září 2017 /viz čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb./ – dále jen „o. s. ř“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být dovolání také sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu soudem ustanoven). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř) nahradil nebo doplnil vlastním podáním, či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64/2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podala dovolatelka – nezastoupena advokátem – včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Usnesením ze dne 16. listopadu 2017, č. j. 7 C 162/2015-184, ji soud prvního stupně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyhověno. Citované usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 28. listopadu 2017. Podáním učiněným dne 21. prosince 2017 doložila plnou moc, kterou téhož dne zmocnila k zastupování v dovolacím řízení advokáta JUDr. Ivo Hešíka. Uvedený advokát však ve stanovené třicetidenní lhůtě (§ 241b odst. 3 věta druhá před středníkem o. s. ř.), jež uplynula dne 28. prosince 2017, dovolání sepsané samotnou dovolatelkou nedoplnil, nenahradil vlastním podáním, a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil.

Z řečeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti tomuto rozhodnutí odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud – předseda senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) – proto řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

      Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 5. 2019


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu