Rozhodnutí NS

26 Cdo 831/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:26 Cdo 831/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.831.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 831/2019-327
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Společenství vlastníků XY, se sídlem XY, IČO: XY, zastoupeného JUDr. Ladislavem Vostárkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Mickiewiczova 242/17, proti žalované J, H., bytem XY, o zaplacení částky 115.336,52 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cm 29/2014, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2017, č. j. 8 Cmo 198/2017-273, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


K odvolání žalované Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 29. listopadu 2017, č. j. 8 Cmo 198/2017-273, potvrdil usnesení ze dne 15. září 2017, č. j. 6 Cm 29/2014-261, jímž Městský soud v Praze (soud prvního stupně) zastavil odvolací řízení (proti svému rozsudku ze dne 25. ledna 2017, č. j. 6 Cm 29/2014-209) pro nezaplacení soudního poplatku za odvolání a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být dovolání také sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podala dovolatelka – nezastoupena advokátem – dne 20. února 2018 k poštovní přepravě včasné dovolání proti citovanému rozhodnutí odvolacího soudu. Unesením ze dne 15. března 2018, č. j. 6 Cm 29/2014-287, ji soud prvního stupně vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc pro zastupování v dovolacím řízení advokátem a aby již podané dovolání nahradila advokátním podáním. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. K jejímu odvolání odvolací soud usnesením ze dne 26. října 2018, č. j. 6 Cmo 196/2018-315, potvrdil (pravomocně ke dni 19. listopadu 2018) usnesení ze dne 11. května 2018, č. j. 6 Cm 29/2014-298, jímž soud prvního stupně nevyhověl její žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (viz č. l. 293 – 294 spisu). Následně dovolatelka, která si byla jednoznačně vědoma, že musí být v dovolacím řízení povinně zastoupena advokátem, který musí dovolání rovněž sepsat, požádala o prodloužení lhůty k podání dovolání sepsaného advokátem, dotázala se, do jakého data tak musí učinit, je-li v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. uvedeno, že lhůta dvou měsíců k podání dovolání běží znovu od právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnuto o žádosti dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, a dodala, že po zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta se pokusí „sehnat“ advokáta, který by jí dovolání sepsal a zastupoval ji v dovolacím řízení, a současně přičinila, že tak dlouhou lhůtu (míněno zřejmě lhůtu dvou měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnuto o žádosti dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení) ani nepotřebuje (viz podání ze dne 27. listopadu 2018 na č. l. 320 – 322 spisu). Přípisem ze dne 4. prosince 2018 (doručeným dovolatelce dne 13. prosince 2018) jí soud prvního stupně sdělil, že podle § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. jí ode dne 19. listopadu 2018 běží nová dvouměsíční lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení a odstranění vad dovolání. Dovolatelka si však v uvedené lhůtě a ani doposud advokáta pro dovolací řízení nezvolila.

Z řečeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti tomuto rozhodnutí odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud – předseda senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) – proto řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

      Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. 5. 2019

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu