Rozhodnutí NS

11 Tcu 5/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/31/2019
Spisová značka:11 Tcu 5/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.5.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 5/2019-27
USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 1. 2019 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky R. K., nar. XY, rozsudkem Okresního soudu v Bydgoszczy III. trestní oddělení, Polská republika, ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. III K 91/13 Ap V Ds 48/12/S, který nabyl právní moci dne 20. 11. 2013, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Okresního soudu v Bydgoszczy III. trestní oddělení, Polská republika, ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. III K 91/13 Ap V Ds 48/12/S, který nabyl právní moci dne 20. 11. 2013, byl R. K. uznán vinným ze spáchání daňových trestných činů, podvodných jednání a podílení se na činnosti organizované skupiny podle polského trestního zákoníku, a odsouzen jednak k celkovému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, dále k celkové peněžité pokutě ve výši 300 denních splátek ve výši jedné splátky 100 Zlotých a k trestu zákazu podnikatelské činnosti v oblasti obchodu na dobu pěti let.

2. Podle skutkových zjištění Okresního soudu v Bydgoszczy III. trestní oddělení, se R. K. předmětné trestné činnosti v podobě daňových trestných činů a podvodného jednání dopustil v podstatě tím, že

I. v období od 29. 5. 2007 do října 2008 se v K., T., G., Ż., P. a dalších městech v Polsku, České republice, Slovensku a Rakousku podílel na činnosti organizované skupiny páchající trestné činy, založené a vedené P. W. a jeho skupiny, do které patřil dále i D. B., B. W., P. S., P. Ś., R. S., P. S., P. D., M. B. a další dosud neurčené osoby, kdy cílem této skupiny bylo páchat trestné činy majetkové, obchodní transakce a falšování dokladů spočívající v nevýhodném hospodaření s majetkem Státní pokladny po předchozím uvedení pracovníků finančních úřadů v omyl o skutečné existenci okolností opravňujících návrat nebo přenesení vypočítané daně ze zboží a služeb na další účetní období. Přitom P. W. řídil aktivity skupiny, dohlížel na její činnost a prováděl nábor členů a sdílel výhody plynoucí z trestné činnosti, M. B., P. D., P. S., R. K. vystavovali a používali nepravdivé faktury s DPH za simulované obchodní transakce v rámci nákupu a dodání tohoto zboží v EU, na které se vztahuje „0“ sazba DPH a nepravdivě potvrzovali prohlášení k dani na zboží a služby při provádění karuselového obchodu těmito fakturami ve vnitrounijních obchodních transakcích s využitím fiktivních hospodářských subjektů s cílem nevýhodného disponování majetkem Státní pokladny.

II. v období od 5. 4. 2008 do 5. 9. 2008 v K., T. a jiných místech na území Polska, České republiky a Slovenska společně a po vzájemné dohodě s P. W., P. S., P. D., M. B. a dalšími neurčenými osobami, v rámci organizované skupiny v krátkých časových intervalech, obv. R. K. jednal s cílem dosažení majetkového zisku, a k tomu využíval činnosti společnosti INVOLT s.r.o. se sídlem v ČR, u které byl akcionářem, předsedou a osobou, která ji ve skutečnosti řídí,
  1. vystavením v období od 5. 4. do 5. 9. 2008 v L. na území ČR a zavedením do hospodářského oběhu v K.:
   a) 8 nepravdivých faktur na prodej zboží ve formě koncovek vstřikovačů firmou Involt s.r.o. z ČR do firmy I.-I. P. D. se sídlem v K. na celkovou částku 7.915.708 EUR, což představuje částku 27.046.236,26 PLN bez DPH,
   b) 2 nepravdivé faktury, které potvrzují falešnost prodeje zboží ve formě koncovek vstřikovačů: údajně firmou Kalymnos s.r.o. ze Slovenska do firmy I.-I. P. D. na celkovou částku 289.830 EUR, což představuje částku 933.824,98 EUR bez DPH.
  2. a následně zavedením do obchodního oběhu 2 nepravdivých faktur s DPH na firmu Involt s.r.o. se sídlem v ČR, na celkovou částku 2.138.320 EUR bez DPH, které údajně dokumentují prodej výše uvedených koncovek vstřikovačů firmou Altman Sp. z o.o. v obchodním styku uvnitř EU, a jednal v rámci fiktivní obchodní transakce. Tím umožnil:
   - nepříznivé disponování majetkem státní pokladny zastoupené finančním úřadem ve Ż. v celkové výši 1.615.288,40 PLN tím, že záměrně snižoval hodnotu povinnou k platbě daně společností Altman Sp. z o.o., dále umožnil
   - nepříznivé disponování majetkem státní pokladny zastoupené finančním úřadem v Poznani v celkové výši 179.480,40 PLN tím, že záměrně snižoval hodnotu povinnou k platbě daně společností Lismar Sp. z o.o., a umožnil také
   - nepříznivé disponování majetkem státní pokladny zastoupené finančním úřadem v Toruni v celkové výši 595.298,88 PLN tím, že záměrně snižoval hodnotu povinnou k platbě daně společností GSM-Com Sp. z o.o.
III. v období od 5. 4. 2008 do 5. 9. 2008 v K., T. a jiných místech na území Polska, České republiky a Slovenska, R. K. po vzájemné dohodě s P. W., P. S., P. D., M. B. a dalšími neurčenými osobami, v rámci organizované skupiny jednal s cílem dosažení majetkového zisku, a k tomu využíval činnost společnosti INVOLT s.r.o. se sídlem v ČR, u které byl akcionářem, předsedou a osobou, která ve skutečnosti řídí,
  1. vystavením v období od 5. 4. do 5. 9. 2008 v L. na území ČR a v K. zavedením do obchodního oběhu
   a) 8 nepravdivých faktur, které potvrzují fingovaný prodej zboží ve formě koncovek vstřikovačů – údajně firmou Kalymnos s.r.o. ze Slovenska do firmy I.-I. P. D. na celkovou částku 7.915.708 EUR, což představuje částku 27.046.236,26 PLN bez DPH,
   b) 2 nepravdivých faktur, které potvrzují fingovaný prodej zboží koncovek vstřikovačů – údajně firmou Kalymnos s.r.o. ze Slovenska do firmy I.-I. P. D. na celkovou částku 289.830 EUR, což představuje částku 933.824,98 PLN bez DPH, a dále
  2. zavedením do obchodního oběhu 2 nepravdivých faktur s DPH pro firmu Involt s.r.o. se sídlem v ČR na celkovou částku 2.138.320 EUR bez DPH, které údajně dokumentují prodej koncovek vstřikovačů firmou Altman Sp. z o.o., obchodním styku uvnitř EU, čímž způsobil vrácení veřejnoprávní daně vysoké hodnoty. Tím umožnil:
   - nepříznivé disponování majetkem Státní poklady zastoupené finančním úřadem ve Żninie v celkové výši 1.615.288,40 PLN tím, že záměrně snižoval hodnotu povinnou k platbě daně společností Altman Sp. z o.o.,
   - nepříznivé disponování majetkem Státní pokladny zastoupené finančním úřadem v Poznani v celkové výši 179.480,40 PLN tím, že záměrně snižoval hodnotu povinnou k platbě daně společností Lismar Sp. z o.o.,
   - nepříznivé disponování majetkem státní pokladny zastoupení finančním úřadem v Toruni v celkové výši 595.298,88 PLN tím, že záměrně snižoval hodnotu povinnou k platbě daně společností GSM-Com Sp. z o.o.
  IV. v období od 30. 6. 2007 do 28. 3. 2008 ve Ż., a na území České republiky a Slovenska R. K. po vzájemné dohodě s P. W., R. S., D. B., P. Ś., B. W., P. S. a dalšími zatím neurčenými osobami, v rámci organizované skupiny zabývající se trestnou činností v krátkých časových intervalech jednal s cílem dosažení majetkového zisku, a k tomu využíval činnost společnosti INVOLT s.r.o. se sídlem v ČR, u které byl akcionářem, předsedou a osobou, která ve skutečnosti řídí,
   1. zavedením do obchodních transakcí v období od 30. 6. 2007 do 21. 12. 2007 celkem 24 faktur s DPH vystavených spol. ALTMAN sp. z o.o. pro českou firmu INVOLT s.r.o., které údajně dokumentují prodej xenonových žárovek uvnitř EU,
   2. zavedením do obchodního oběhu v období od 5. 11. 2007 do 28. 3. 2008 16 faktur s DPH vydaných společností ALTMAN sp. z o.o. údajně pro slovenskou společnost STROJINVEST SVIT s.r.o., dokumentující údajný prodej xenonových žárovek uvnitř EU.
   Tím umožnil nepříznivé disponování majetkem Státní pokladny zastoupené finančním úřadem ve Żninie v celkové výši 33.942.513 PLN tím, že záměrně snižoval hodnotu povinnou k platbě daně společností Altman Sp. z o.o.


  3. Dne 25. 1. 2019 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se na výše citované odsouzení rozsudkem Okresního soudu v Bydgoszczy III. trestní oddělení, Polská republika, ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. III K 91/13 Ap V Ds 48/12/S, ve vztahu k osobě R. K. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

  4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.
   5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
    6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že R. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.
     7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený R. K. se zapojil do rozsáhlých podvodných aktivit organizované skupiny, operující na území čtyř evropských států, která se po dobu cca 18 měsíců zaměřovala na páchání daňových trestných činů, spočívajících ve falšování dokladů a uvádění pracovníků finančních úřadů v omyl o skutečné existenci okolností, které opravňují návrat nebo přenesení vypočítané daně ze zboží a služeb na další účetní období s cílem získat majetkové výhody. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je tak zvyšována zejména rozsahem páchané trestné činnosti, jakož i jeho trestní minulostí. Ve vztahu k druhu a výměře uloženého trestu lze konstatovat, že odsouzenému byly za předmětné jednání uloženy sankce odpovídající právnímu řádu České republiky, konkrétně citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody, jakož i peněžitý trest a trest zákazu činnosti. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení R. K. příslušným soudem Polské republiky hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

     8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

     P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


     V Brně dne 31. 1. 2019

     JUDr. Antonín Draštík předseda senátu     Vypracoval:
     JUDr. Tomáš Durdík