Rozhodnutí NS

29 NSCR 169/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Senátní značka:29 NSCR 169/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.169.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 218 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 243b o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 243c o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSOS 25 INS XY
29 NSČR 169/2018-B-177USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice M. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem, se sídlem v Ostravě, Jaklovecká 1249/18, PSČ 710 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS XY, o ustanovení zástupce, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2017, č. j. KSOS 25 INS XY, 2 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) usnesením ze dne 31. března 2017, č. j. KSOS 25 INS XY, vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištění ve výši 907 494 Kč zajištěnému věřiteli Raiffeisen stavební spořitelna a. s. a vyplacením odměny insolvenční správkyni ve výši 22 506 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, v němž mimo jiné požádala o ustanovení právního zástupce pro podání odvolání „v předmětné věci“ a ustanovení zástupce „pro toto řízení=podání odvolání“.

Usnesením ze dne 12. května 2017, č. j. KSOS 25 INS XY, insolvenční soud žádost dlužnice o ustanovení zástupce zamítl.

K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 12. května 2017.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, jež Nejvyšší soud podle § 243b a § 243c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), ve spojení s § 218 o. s. ř., odmítl jako bezpředmětné (srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2013, sen. zn. 29 NSČR 8/2011, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2016, sen. zn. 29 NSČR 24/2016).

V mezidobí totiž odvolací soud usnesením ze dne 29. června 2018, č. j. KSOS 25 INS XY, 2 VSOL XY, zrušil usnesení insolvenčního soudu ze dne 31. března 2017, č. j. KSOS 25 INS XY, a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Za této situace nemá smysl zkoumat, zda u dlužnice byly splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro odvolací řízení, jež bylo pravomocně skončeno (a dlužnice v něm navíc byla zcela úspěšná).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části první, článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení:Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 12. 2018


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu