Rozhodnutí NS

30 Cdo 1352/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Spisová značka:30 Cdo 1352/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1352.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Podmínky řízení
Vady podání
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1352/2019-87


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkemve věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 913 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 240/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, č. j. 11 Co 236,387/2018 - 81,

t a k t o:I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Řízení o žádosti žalobce o ustanovení zástupce se zastavuje.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. 6. 2018, č. j. 17 C 240/2016 – 69, ve spojení s doplňujícím usnesením téhož soudu ze dne 1. 10. 2018, č. j. 17 C 240/2016 – 74, bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 17. 6. 2016, včetně jeho doplnění ze dnů 25. 7. 2016 a 23. 3. 2018. Dále bylo zastaveno řízení o návrhu žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesení soudu prvního stupně byla potvrzena v záhlaví uvedeným usnesením soudu odvolacího, proti němuž bylo podáno projednávané dovolání, aniž by byl však žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř. Nejvyšší soud si je vědom, že žalobce nebyl vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Tímto postupem však nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v desítkách téměř shodných sporů byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015). I v tomto řízení byl již k jinému dovolání shodně vyzýván a poučován (č. l. 31 a 58).

Nejvyšší soud zastavil řízení o žádosti žalobce o ustanovení advokáta (§ 243b, 159a, 104 odst. 4 o. s. ř.), neboť o této žádosti bylo v projednávaném řízení již rozhodnuto a žalobce kromě žádosti samotné nepodal žádná nová tvrzení ani argumentaci.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 4. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu