Rozhodnutí NS

7 Tz 45/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2019
Spisová značka:7 Tz 45/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TZ.45.2018.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Přípravné řízení
Státní zástupce
Stížnost
Dotčené předpisy:§ 146 odst. 2 písm. a) předpisu č. 141/1961Sb.
§ 148 odst. 1 písm. c) předpisu č. 141/1961Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Tz 45/2018- 15


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 12. 2. 2019 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Mazáka a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Petra Angyalossy, Ph. D., stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného I. D., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově ze dne 21. 3. 2016, č. j. 1 ZT 87/2014-186, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:


Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově ze dne 21. 3. 2016, č. j. 1 ZT 87/2014-186, a v řízení, jež mu předcházelo,

byl porušen zákon

v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného I. D.

Toto usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově se zrušuje.

Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.


Odůvodnění:

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, Územního odboru Chomutov, Oddělení hospodářské kriminality, (dále jen „policejní orgán“) ze dne 28. 12. 2015, č. j. KRPU-281931-384/TČ-2013-040381, bylo dle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněného I. D. pro zločin podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, dílem dokonaného, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Proti usnesení policejního orgánu podal obviněný stížnost, která byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově ze dne 21. 3. 2016, č. j. 1 ZT 87/2014-186. Usnesení státního zástupce bylo téhož dne, tj. 21. 3. 2016, v právní moci.

Ministr spravedlnosti podal dne 11. 12. 2018 u Nejvyššího soudu ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona. Poukázal na to, že policejní orgán usnesením o zahájení trestního stíhání rozhodl na podkladě pokynu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově. Vytkl, že za této situace měl s ohledem na ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. o stížnosti obviněného rozhodnout státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon v ustanoveních § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. a v předcházejícím řízení a v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného, aby zrušil napadené usnesení a také další obsahově navazující rozhodnutí a aby přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem věc v rozsahu zrušení znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost výroku napadeného rozhodnutí v rozsahu a z důvodů uvedených ve stížnosti pro porušení zákona, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon byl porušen.

Příslušnost orgánu, který rozhoduje o stížnosti proti usnesení policejního orgánu, se v posuzované věci řídí ustanovením § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. Podle tohoto ustanovení jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1 (tedy tzv. autoremedurou), předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává dozor nad přípravným řízením, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

V dané věci policejní orgán svým usnesením zahájil trestní stíhání obviněného na podkladě pokynu, který mu k tomu výslovně dal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově přípisem ze dne 30. 4. 2015, č. j. 1 ZT 87/2014-101. I když státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově vykonával dozor nad přípravným řízením ve věci obviněného I. D., nemohl rozhodovat o stížnosti obviněného proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání právě v důsledku té skutečnosti, že k usnesení dal policejnímu orgánu pokyn. Za uvedeného stavu byl k rozhodnutí o stížnosti obviněného příslušný nadřízený státní zástupce, jímž je nutno rozumět státního zástupce nadřízeného státního zastupitelství, tj. státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

O stížnosti obviněného proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání neměl rozhodovat státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově. Policejní orgán měl jeho prostřednictvím věc předložit k rozhodnutí státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením a v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného, podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení i všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V dalším řízení bude znovu rozhodnuto o stížnosti obviněného proti usnesení o zahájení trestního stíhání, avšak toto rozhodnutí učiní státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Nejvyšší soud nevyslovil porušení zákona v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., jak rovněž navrhoval ministr spravedlnosti. Toto ustanovení upravuje postup orgánu rozhodujícího o stížnosti, není-li stížnost důvodná. Ve stížnosti pro porušení zákona bylo vytýkáno pouze to, že o stížnosti rozhodl státní zástupce, který k tomu nebyl příslušný. V návaznosti na to se Nejvyšší soud zabýval věcí jen z tohoto hlediska. Nepřezkoumával věcnou opodstatněnost výroku o zamítnutí stížnosti, neboť to ani nebylo předmětem námitek uvedených ve stížnosti pro porušení zákona. Přezkoumat usnesení o zahájení trestního stíhání z hledisek uvedených v § 147 odst. 1 tr. ř. a posoudit, zda stížnost je či není důvodná, přísluší státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem jako orgánu, který byl podle zákona povolán k rozhodnutí.


Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. 2. 2019

JUDr. Josef Mazák
předseda senátu