Rozhodnutí NS

30 Cdo 1375/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/19/2019
Spisová značka:30 Cdo 1375/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1375.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Zastavení řízení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 241 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1375/2018-184


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Tomášem Mottlem v právní věci žalobce I. M., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 120 000 Kč s příslušenstvím a 6 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 84 C 310/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 2. 2017, č. j. 57 Co 478/2016-137, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 14. 3. 2016, č. j. 84 C 310/2014-78, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci zadostiučinění ve výši 90 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky za dobu od 2. 4. 2015 do zaplacení (výrok I), dále zamítl žalobu co do částky 30 000 Kč, co do úroku z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 120 000 Kč za dobu od 1. 10. 2014 do 1. 4. 2015 a co do úroku z prodlení ve výši ve výši 8,05 % ročně z částky 30 000 Kč za dobu od 2. 4. 2015 do zaplacení (výrok II), dále zamítl žalobu co do částky 6 000 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky za dobu od podání žaloby v řízení vedeném Okresním soudem v Ostravě pod sp. zn. 16 C 191/2010 do zaplacení (výrok III) a konečně rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu (výrok IV).

Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud“) napadeným rozsudkem k odvolání žalobce změnil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku I tak, že se konstatuje porušení práva žalobce na rozhodnutí věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 123/2005 v přiměřené lhůtě a žaloba na zaplacení částky 90 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky za dobu od 2. 4. 2015 do zaplacení se zamítá (výrok I rozsudku odvolacího soudu), dále potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v jeho zamítavém výroku III (výrok II rozsudku odvolacího soudu) a rozhodl o nákladech řízení vedeného před soudem prvního stupně i odvolacím, tak že žalobce je povinen zaplatit žalovanému jejich náhradu ve výši 517 Kč a 100 Kč (výroky III a IV rozsudku odvolacího soudu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Usnesením ze dne 23. 5. 2017, č. j. 84 C 310/2014-153, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 2. 2017, č. j. 57 Co 478/2016-137, s tím, že nebude-li do 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí ze dne 20. 6. 2017 o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, která byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. 8. 2017, č. j. 84 C 310/2014-165, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 29. 11. 2017, č. j. 57 Co 418/2017-171.

Poté byl žalobce přípisem soudu prvního stupně ze dne 24. 1. 2018 znovu vyzván, aby si pro dovolací řízení v této věci zvolil zástupcem advokáta s tím, že čtrnáctidenní lhůta ke zvolení si zástupce určená usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2017, č. j. 84 C 310/2014-153, běží ode dne nabytí jeho právní moci, tj. od 15. 1. 2018.

Na tuto výzvu žalobce reagoval sdělením ze dne 8. 2. 2018, že si zvolil zástupcem advokáta JUDr. Stanislava Mourala, MBA, který ho bude zastupovat v dovolacím řízení. Plnou moc zvoleného advokáta ani jím sepsané dovolání do dnešního dne žalobce soudu nepředložil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. V tomto případě dovolatel zastoupen advokátem není, žádné listiny, jež by prokazovaly zastoupení dovolatele advokátem nebo případné právnické vzdělání dovolatele, předloženy nebyly. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení přitom byla již dříve pravomocně zamítnuta.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je (odstranitelnou) podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 6. 2019


Mgr. Tomáš Mottl
pověřený člen senátu