Rozhodnutí NS

32 Nd 432/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2019
Spisová značka:32 Nd 432/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.ND.432.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podjatost
Dotčené předpisy:§ 15a odst. 2 o. s. ř.
§ 16 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 432/2018-207


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobce L. N., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Tkadlecem, advokátem se sídlem v Otrokovicích, náměstí 3. května 1877, proti žalovaným 1) V. K., narozenému XY, bytem XY a 2) České republice - Kanceláři Poslanecké sněmovny, se sídlem v Praze 1, Sněmovní 176/4, identifikační číslo osoby 00006572, zastoupené JUDr. Markem Nespalou, advokátem se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 421/21, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 140/2017, o námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Simona uplatněné žalobcem ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Nd 247/2018, takto:

Námitka podjatosti soudce Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Simona uplatněná ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Nd 247/2018 se odmítá.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 26. 9. 2018, č. j. 30 Nd 247/2018-192, rozhodl Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Hynka Zoubka a Mgr. Víta Bičáka o návrhu žalobce, aby věc byla s ohledem na jeho zdravotní stav přikázána Okresnímu soudu ve Zlíně, tak, že věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 140/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 10. 2018.

Žalobce podáním ze dne 27. 10. 2018 vznesl „podnět k zahájení kárného stíhání“ JUDr. Pavla Simona, Mgr. Hynka Zoubka a Mgr. Víta Bičáka, přičemž na výzvu soudu v přípise ze dne 28. 11. 2018 uvedl, že podání ze dne 27. 10. 2018 je nutno považovat za námitku podjatosti soudce JUDr. Pavla Simona.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 15a odst. 2 o. s. ř. je účastník povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dověděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 o. s. ř. opožděně podanou námitku (§ 15a odst. 2) soud uvedený v odstavci 1 odmítne.

Nejvyšší soud se zabýval nejprve otázkou, zda žalobce uplatnil námitku podjatosti včas.

V usnesení ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 4 Nd 303/2009 (jež je veřejnosti k dispozici, stejně jako dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu, na jeho webových stránkách), Nejvyšší soud vysvětlil, že právo účastníků vyjádřit se k osobám soudců (přísedících) a případně vznést námitku jejich podjatosti, je procesním právem účastníků, které mohou za zákonem stanovených podmínek a ze zákonem předvídaných důvodů uplatnit během probíhajícího řízení. Námitka podjatosti soudce může být vznesena toliko v rámci konkrétního řízení. Námitka podjatosti vznesená až poté, kdy řízení bylo pravomocně ukončeno, je opožděná. Taková námitka je z povahy věci i bezpředmětná, neboť rozhodnutí o ní již nemůže mít vliv na výsledek řízení (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 7. 2013, sp. zn. 32 Nd 123/2013, a usnesení ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 33 Nd 223/2014, či v odborné literatuře Drápal, L., Bureš, J. a kol., Občanský soudní řád I, II. 1. vydání, C. H. Beck, 2009, s. 82).

Uplatnil-li žalobce námitku podjatosti podáním ze dne 27. 10. 2018, doplněným podáním ze dne 28. 11. 2018, učinil tak až poté, co řízení o návrhu na delegaci vhodnou pravomocně skončilo (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2018, č. j. 30 Nd 247/2018-192, nabylo právní moci dne 18. 10. 2018), a podal ji tedy opožděně.

Nejvyšší soud proto námitku podjatosti soudce JUDr. Pavla Simona podle ustanovení § 16 odst. 2 o. s. ř. odmítl jako opožděnou, aniž se mohl zabývat opodstatněností argumentace, kterou žalobce tuto námitku odůvodnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 1. 2019JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu