Rozhodnutí NS

23 Cdo 802/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/24/2019
Spisová značka:23 Cdo 802/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.802.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 802/2017-128USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Desem ve věci žalobkyně ASEKOL SK s.r.o., se sídlem ve Slovenské republice, Bratislava, Lamačská cesta 45, PSČ 841 03, IČO 45602689, zastoupené Mgr. Janem Kořánem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, proti žalované REMA Systém, a.s., se sídlem v Praze 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČO 64510263, zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, o uložení povinnosti předložit individualizované výkazy výrobců elektrozařízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 60 C 324/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016, č. j. 39 Co 324/2016-78, t a k t o :


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2019, č. j. 23 Cdo 802/2017-114, se v záhlaví a ve výroku rozsudku opravuje tak, že nesprávné označení jednacího čísla rozsudku Městského soudu v Praze 39 Cm 324/2016-78 se nahrazuje správným 39 Co 324/2016-78.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2019, č. j. 23 Cdo 802/2017-114, je postižen chybou v psaní spočívající v tom, že v záhlaví a ve výroku uvedeného rozsudku je nesprávně uvedeno jednací číslo rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016 39 Cm 324/2016-78, ačkoli správně má být 39 Co 324/2016-78.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř. opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 5. 2019


JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu