Rozhodnutí NS

26 Cdo 3702/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/19/2018
Spisová značka:26 Cdo 3702/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.3702.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 3702/2018-202


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, IČO 00064581, proti žalované E. K., narozené XY, bytem XY, o určení výše nájemného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 151/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2017, č. j. 69 Co 331/2017-145, t a k t o :


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

    Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2017, č. j. 69 Co 331/2017-145, zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovolání bylo vzato zpět.

    Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek
V Brně dne 19. 11. 2018


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu