Rozhodnutí NS

30 Cdo 176/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/18/2019
Spisová značka:30 Cdo 176/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.176.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odpovědnost státu za škodu
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 176/2018-306


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně PREFA MAJETKOVÁ, a. s., IČO 25296736, se sídlem v Pardubicích, Husova 456, zastoupené Mgr. Vladimírem Štěpánkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru 70, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 167/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2017, č. j. 91 Co 318/2016-268, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 8. 11. 2016, č. j. 29 C 167/2016, kterým bylo zastaveno řízení a rozhodnuto o nákladech řízení (výrok I usnesení odvolacího soudu), a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání ze dne 5. 12. 2017, které bylo soudu prvního stupně odesláno do datové schránky dne 5. 12. 2017 (č. l. 270), aniž by však žalobkyně zaplatila soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 10. 12. 2018, č. j. 30 Cdo 176/2018-304, které bylo právnímu zástupci žalobkyně doručeno dne 8. 1. 2019, vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byla žalobkyně mimo jiné poučena, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek za dovolání uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Žalobkyně na uvedenou výzvu nikterak nereagovala.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 5. 12. 2017 vznikla žalobkyni povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobkyně dosud nezaplatila soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2018, č. j. 30 Cdo 176/2018-304, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti napadenému usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 2. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu