Rozhodnutí NS

20 Cdo 1461/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:20 Cdo 1461/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1461.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1461/2019-133


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné SECAPITAL S.á.r.l., se sídlem v rue Jean Piret 1A, L-2350 Lucemburk, Lucemburské vévodství, registrační číslo B108305, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží č. 280/23, proti povinnému K. P., narozenému XY, bytem XY, pro 11 751,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 70 EXE 62351/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 15. února 2018, č. j. 30 Co 5/2018-71, t a k t o :
      I. Dovolání povinného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
    Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud posoudil podání povinného ze dne 5. března 2018 nadepsané „Věc: Námitka“ jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 15. února 2018, č. j. 30 Co 5/2018-71, kterým odvolací soud potvrdil výroky II. a III. usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 28. listopadu 2017, č. j. 70 EXE 62351/2016-57, jimiž bylo rozhodnuto, že povinný je povinen nahradit oprávněné náklady řízení a zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce.

Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, dovolání povinného jako nepřípustné odmítl, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] a zároveň také směřuje proti rozhodnutí v části týkající se výroku o nákladech řízení [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. 5. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu