Rozhodnutí NS

21 Cdo 65/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/17/2015
Spisová značka:21 Cdo 65/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.65.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Vady podání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
§ 214a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
§ 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 65/2015

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce V. Ch., zastoupeného Mgr. Ing. Janem Šelderem, advokátem se sídlem v Praze 8-Karlíně, Thámova č. 402/4, proti žalovaným 1) Ing. J. R. a 2) V. V., oběma zastoupeným Mgr. Janem Nussbergerem, advokátem se sídlem v Praze 3, Čajkovského č. 8, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobce S & CH, spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, K Dýmači č. 23, IČO 45278954, v řízení o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18. dubna 2012, č. j. 27 C 111/2011 - 36, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2013, č. j. 51 Co 197/2013 - 76, o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 27 C 111/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2014, č. j. 51 Co 323/2014 - 175, takto:
  I. Dovolání žalobce se odmítá.
  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
  Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
   Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2014, č. j. 51 Co 323/2014 - 175, jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 2. 7. 2014, č. j. 27 C 111/2011 - 130, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 zastavil podle ustanovení § 103 a 104 o. s. ř. řízení o opakované žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků podané ze stejných důvodů jako žádost předchozí, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 a § 237 o. s. ř. neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [dovolatel toliko odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012, resp. citoval ustanovení § 237 o. s. ř. (nesprávně jej však označil jako „§ 238“), aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř.; podle ustálené judikatury dovolacího soudu takovým vymezením není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by bylo z dovolání zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v tomto ustanovení je podle mínění dovolatele splněn (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)]; v dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.

   Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
    Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

    V Brně dne 17. února 2015

    JUDr. Olga Puškinová
    předsedkyně senátu