Rozhodnutí NS

30 Cdo 1341/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Spisová značka:30 Cdo 1341/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1341.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1341/2019-70


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 232/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2017, č. j. 68 Co 324/2017-48, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 28. 4. 2017, č. j. 12 C 232/2016-40, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při němž nebyl zastoupen.

Žalobce poté, co jej soud prvního stupně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 2. 11. 2017, č. j. 12 C 232/2016-52, požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. O této žádosti soud prvního stupně rozhodl tak, že návrh na ustanovení zástupce zamítl usnesením ze dne 27. 2. 2018, č. j. 12 C 232/2016-58; k odvolání žalobce toto usnesení potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 26. 4. 2018, č. j. 68 Co 149/2018-64.

V návaznosti na to soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 11. 10. 2018, č. j. 12 C 232/2016-66, opětovně vyzval, aby ve lhůtě patnácti dní odstranil nedostatek povinného zastoupení. Žalobce však vytknutý nedostatek v uvedené lhůtě neodstranil, přestože byl soudem prvního stupně poučen, že v takovém případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 4. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu