Rozhodnutí NS

24 Nd 78/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/29/2019
Spisová značka:24 Nd 78/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.78.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 78/2019-15


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky – Krajského soudu v Plzni se sídlem v Plzni, Veleslavínova č. 40, IČO 00215694, proti povinnému M. Š., narozenému XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1005/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1005/2019, projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ, podal dne 3.1.2019 u Okresního soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 13.000,- Kč podle pravomocného a vykonatelného usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18.5.2018, č.j. 2 Tm 2/2018-1125.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 14.1.2019, č.j. 24 EXE 1005/2019-10, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že se věc předkládá Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud ji projedná a rozhodne (výrok II.). Na základě zjištění, že v návrhu na nařízení exekuce je u osoby povinného uvedena adresa bydliště povinného „XY“, že „povinný nemá na území České republiky registrován pobyt“, že povinný je t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody v XYa že „okolnost, že se povinný nachází ve výkonu trestu odnětí svobody v XY, není pro určení místní příslušnosti exekučního soudu určující“, soud prvního stupně uzavřel, že „v projednávané věci podmínky místní příslušnosti nelze zjistit“, a proto vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu ČR k určení, který „soud věc projedná a rozhodne“.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (srov. § 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je státním občanem Slovenské republiky a že se v době zahájení předmětného řízení nachází na území České republiky ve výkonu trestu odnětí svobody v XY(okres XY), jehož konec je stanoven na 13.9.2020. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (ke zjišťování existence majetku povinného srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.9.2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Nejvyšší soud České republiky v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12.11.2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že, je-li Nejvyšší soud ČR žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu ČR za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud ČR určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, a že ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř. odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o.s.ř. předpokládá, že otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, se dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, proto po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a v jehož obvodu (Věznice XY) povinný vykonává trest odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 3. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu