Rozhodnutí NS

29 Cdo 2005/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/11/2019
Spisová značka:29 Cdo 2005/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.2005.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 2005/2017-142


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce JUDr. Josefa Cupky, advokáta, se sídlem v Praze 2, Trojanova 342/18, PSČ 120 00, jako správce konkursní podstaty úpadce České strany národně sociální, identifikační číslo osoby 00442721, zastoupeného JUDr. Pavlem Kiršnerem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Rumunská 1720/12, PSČ 120 00, proti žalovanému J. B., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Bohuslavem Petrem, advokátem, se sídlem v Hluboké nad Vltavou, Luční 901, PSČ 373 41, o zaplacení částky 27.014.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 20/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. ledna 2017, č. j. 8 Co 2107/2016-114, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí částku 67.082,40 Kč, k rukám zástupce žalovaného.

  Odůvodnění:


  [1] Rozsudkem ze dne 10. srpna 2016, č. j. 30 C 20/2016-88, Okresní soud v Českých Budějovicích (dále jen „okresní soud“):

  1/ Zamítl žalobu, kterou se žalobce (JUDr. Pavel Novák, jako správce konkursní podstaty úpadce České strany národně sociální) domáhal vůči žalovanému (J. B.) zaplacení částky 27.014.000 Kč s příslušenstvím tvořeným zákonným úrokem z prodlení za dobu od 12. ledna 2016 do zaplacení (bod I. výroku).

  2/ Uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí částku 335.412 Kč (bod II. výroku).

  [2] K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 12. ledna 2017, č. j. 8 Co 2107/2016-114:

  1/ Potvrdil rozsudek okresního soudu v zamítavém výroku o věci samé (první výrok).

  2/ Změnil rozsudek okresního soudu ve výroku o nákladech řízení tak, že uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí částku 268.330 Kč (první výrok).

  3/ Uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí částku 134.165 Kč (druhý výrok).

  [3] Proti rozsudku odvolacího soudu (a to výslovně „v celém jeho rozsahu“ a proti „všem jeho výrokům“) podal žalobce dovolání.

  [4] V průběhu dovolacího řízení Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. ledna 2018, č. j. 95 K 16/2003-574, které nabylo právní moci 23. května 2018, zprostil funkce dosavadního správce konkursní podstaty úpadce a novým správcem konkursní podstaty úpadce ustavil JUDr. Josefa Cupku, s nímž Nejvyšší soud na tomto základě bez dalšího dále jednal jako s dovolatelem (žalobcem).

  [5] Podáním datovaným 7. března 2019, došlým Nejvyššímu soudu 8. března 2019, vzal (nový) žalobce dovolání v plném rozsahu zpět. Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

  [6] Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, čímž žalovanému vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Ty v dané věci sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátního tarifu), ve znění účinném do 30. června 2018 (vyjádření k dovolání ze dne 19. dubna 2017).

  [7] Tarifní hodnotu, z níž se vypočítává mimosmluvní odměna za úkon právní služby v dovolacím řízení, tvoří částka 27.014.000 Kč, z níž mimosmluvní odměna činí 55.140 Kč. S náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu za 1 úkon právní služby ve výši 300 Kč a s náhradou za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 11.642,40 Kč (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) tak jde celkem o částku 67.082,40 Kč, kterou Nejvyšší soud přiznal žalovanému k tíži žalobce (dovolatele).

  [8] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat exekuce (výkonu rozhodnutí).

  V Brně dne 11. března 2019


  JUDr. Zdeněk Krčmář
  předseda senátu