Rozhodnutí NS

27 Cdo 4692/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Spisová značka:27 Cdo 4692/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.4692.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4692/2018-88


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, PSČ 128 00, o zaplacení 3.150.000 Kč s příslušenstvím, o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení podaných žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2015, č. j. 64 Co 245/2015-57, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 6. 2015, č. j. 41 C 295/2011-52, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 295/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2017, č. j. 12 Co 491/2016-67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

[1] Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 20. 10. 2016,
č. j. 41 C 295/2011-63, odmítl žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[2] K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 2. 2017,
č. j. 12 Co 491/2016-67, potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[4] Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec druhý písm. a)]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

[5] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje, nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá - rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

[6] Usnesením ze dne 24. 4. 2017, č. j. 41 C 295/2011-70, Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení obsaženou v dovolání. K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 4. 2018, č. j. 12 Co 10/2018-85, usnesení soudu prvního stupně na č. l. 70 potvrdil; obě usnesení nabyla právní moci 6. 6. 2018.

[7] Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení ani po výzvě učiněné usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 5. 2018, č. j. 41 C 295/2011-86, ani později (ač byl o následcích své nečinnosti poučen), předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

[8] Jelikož bylo dovolací řízení zastaveno, Nejvyšší soud o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, jenž sdílí osud dovolání, nerozhodoval (srov. obdobně důvody usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1785/17).

[9] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[10] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 4. 2019


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu