Rozhodnutí NS

30 Cdo 3428/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Spisová značka:30 Cdo 3428/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3428.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Lhůty
Ochrana osobnosti
Dotčené předpisy:§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3428/2017-167


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce J. B., nar. XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Bc. Janou Zajíčkovou, advokátkou se sídlem v Chlumci, Chlumecká 380, proti žalované Generali Pojišťovně, a. s., IČO 61859869, se sídlem v Praze 2, Bělehradská 299/132, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 302/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, č. j. 22 Co 32/2017-132, takto:

      I. Dovolání se odmítá.

      II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 6. 10. 2016, č. j. 29 C 302/2015-117, kterým bylo řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu a rozhodnuto o nákladech řízení (výrok I usnesení odvolacího soudu) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání ze dne 30. 4. 2017 (č. l. 134), které sám podepsal a které dne 2. 5. 2017 doručil soudu prvního stupně. V rámci dovolání současně požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a uvedl, že dne 4. 4. 2017 podal žádost o určení advokáta Českou advokátní komorou podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ale i přes urgenci u tajemníka České advokátní komory JUDr. Ladislava Kryma o žádosti dosud nebylo rozhodnuto.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 5. 2017, č. j. 29 C 302/2015-138, které bylo žalobci doručeno dne 22. 5. 2017, vyzval žalobce, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 2 000 Kč a poučil žalobce, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Soud prvního stupně dále usnesením ze dne 16. 5. 2017, č. j. 29 C 302/2015-139, které bylo žalobci doručeno taktéž dne 22. 5. 2017, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolil v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, č. j. 22 Co 32/2017-132. Současně žalobce poučil o následcích neodstranění podmínky povinného zastoupení.

Proti výše uvedeným usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. 5. 2017 podal žalobce námitky ze dne 24. 5. 2017 (č. l. 140 a 141), na které soud prvního stupně reagoval usnesením ze dne 31. 5. 2017, č. j. 29 C 302/2015-158, které bylo žalobci doručeno dne 7. 6. 2017, tak, že zrušil své usnesení ze dne 16. 5. 2017, č. j. 29 C 302/2015-138 (o poplatkové povinnosti), a potvrdil své usnesení ze dne 16. 5. 2017. č. j. 29 C 302/2015-139 (výzva ke zvolení si zástupce pro dovolací řízení).

Žalobce sdělením ze dne 9. 6. 2017 informoval soud prvního stupně, že mu byl určen advokát, který doplní dovolání nejdříve za 20 dní, k čemuž doložil rozhodnutí o určení advokátky z České advokátní komory a sdělil stav svých majetkových poměrů (č. l. 159, 160 a 163).

Advokátka doplnila dovolání podané žalobcem a předložila plnou moc podáním doručeným soudu prvního stupně dne 13. 7. 2017.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, které však Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl pro vady.

Podle § 240 odst. 1 věta první o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle odstavce 2 věty první téhož ustanovení zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odstavce 2 téhož ustanovení odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odstavce 4 téhož ustanovení musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 243c odst. 2 o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Žalobce při podání dovolání ze dne 30. 4. 2017 (č. l. 134) proti napadenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 22 Co 32/2017-132) nesplňoval zákonné podmínky stanovené ustanovením § 241 o. s. ř. (nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a neprokázal ani, že je osobou s právnickým vzděláním). Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 5. 2017, č. j. 29 C 302/2015-139, které bylo žalobci doručeno dne 22. 5. 2017, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolil v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Právní zástupce žalobce však ve dvouměsíční lhůtě od právní moci napadeného usnesení, č. j. 22 Co 32/2017-132 (poslední den lhůty 6. 5. 2017), a ani ve třídenní lhůtě ode dne doručení usnesení, č. j. 29 C 302/2015-139 (poslední den lhůty 25. 5. 2017) dovolání o jeho podstatné náležitosti nedoplnil. Z výše uvedených důvodů k doplnění dovolání ze dne 10. 7. 2017 (soudu prvního stupně odesláno dne 13. 7. 2017) nemohl Nejvyšší soud přihlédnout, neboť bylo odesláno až po uplynutí lhůty k podání dovolání a po uplynutí lhůty, která byla žalobci určena k doplnění náležitostí dovolání (srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud pro úplnost uvádí, že marným uplynutím propadné (prekluzivní) lhůty podle § 241b odst. 3 o. s. ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, odmítnout pro vady.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 4. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu