Rozhodnutí NS

28 Cdo 1253/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/19/2018
Spisová značka:28 Cdo 1253/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.1253.2018.5
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 1253/2018-563


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Zdeňkem Sajdlem ve věci žalobce P. K., P., proti žalovanému: BYTOVÉ DRUŽSTVO KE DVORU, IČO 25099477, se sídlem v Praze 6, Ke dvoru 781/10a, zastoupené JUDr. Pavlem Kiršnerem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rumunská 1720/12, o 128.448,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 4 C 217/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2017, č. j. 62 Co 327/2017-526, opravným usnesením, t a k t o :


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2018, č. j. 28 Cdo 1253/2018-557, se v záhlaví opravuje jen tak, že bylo rozhodováno ve věci ,,vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 4 C 217/99“.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2018, č. j. 28 Cdo1253/2018-557, došlo k chybě při označení spisové značky, pod níž je věc vedena u Obvodního soudu pro Prahu 6, kdy namísto správně znějící sp. zn. 4 C 217/99 byla nesprávně uvedena sp. zn. 6 C 217/99.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto dotčenou chybu v psaní opravil (§ 243b a § 164 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 9. 2018


Mgr. Zdeněk Sajdl
předseda senátu