Rozhodnutí NS

30 Cdo 3809/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2018
Spisová značka:30 Cdo 3809/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3809.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3809/2018-230


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce J. M., proti žalovanému V. P., soudnímu exekutorovi, o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 29 C 34/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2016, č. j. 17 Co 329/2016-166, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 4. 2017, č. j. 17 Co 329/2016-176, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 7 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 12. 6. 2016, č. j. 29 C 34/2013-160, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok I) a zamítl žalobcův návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení (výrok II).

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením zrušil usnesení soudu prvního stupně a řízení o žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání zároveň požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O této žádosti žalobce rozhodl soudu prvního stupně usnesením ze dne 4. 1. 2018, č. j. 29 C 34/2013-216, tak, že žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků z dovolání (výrok I) a žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl (výrok II). Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 24. 5. 2018, č. j. 17 Co 55/2018-221. Soud prvního stupně následně vyzval žalobce usnesením ze dne 14. 9. 2018, č. j. 29 C 34/2013-227, aby si pro podání dovolání v této věci žalobce zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud žalobce poučil, že neučiní-li tak do 15 dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce ani přes poučení o důsledcích své nečinnosti, nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení.

Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. 10. 2018


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu