Rozhodnutí NS

22 Cdo 4138/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:22 Cdo 4138/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.4138.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 4138/2018-382


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně V. P., narozené XY, bytem ve XY, proti žalovanému M. P., narozenému XY, bytem ve XY, zastoupenému JUDr. Lubomírem Okřinou, advokátem se sídlem v Třebíči, Jihlavská brána 6/2, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 6 C 35/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2018, č. j. 37 Co 382/2016-348, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Brně („odvolací soud”) k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 27. 2. 2018, č. j. 382/2016-348, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Třebíči („soud prvního stupně”) ze dne 29. 6. 2016, č. j. 6 C 35/2013-307, kterým soud prvního stupně vypořádal zaniklé společné jmění manželů – účastníků řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně („dovolatelka“) dne 4. 6. 2018 dovolání.

Podáním ze dne 16. 6. 2018 požádala dovolatelka soud prvního stupně o prodloužení lhůty k doplnění dovolání, které provede právním zástupcem; k tomu zmocnila advokátku Mgr. Markétu Šafránkovou Křivanovou, ta však po prostudování spisu dospěla k závěru, že dovolatelce nemůže poskytnout právní služby a zastupovat ji. Poté dovolatelka požádala soud prvního stupně o přidělení právního zástupce.

Soud prvního stupně proto vyzval dovolatelku, aby vyplnila formulář pro posouzení jejích majetkových a výdělečných poměrů, avšak dovolatelka uvedla, že nežádá o bezplatné ustanovení advokáta, nýbrž žádá pouze o přidělení „placeného advokáta“, neboť se jí nepodařilo zajistit právní zastoupení advokátem.

Soud prvního stupně dovolatelku dne 11. 9. 2018 upozornil, že výběr právního zástupce pro dovolací řízení závisí na ní a vyzval ji, aby ve lhůtě tří týdnů předložila originál plné moci zvoleného zástupce ve smyslu § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („o. s. ř.“). Současně ji poučil o tom, že pokud této výzvě nevyhoví, soud nebude moci pro nedostatek podmínky řízení v řízení pokračovat. Dovolatelka uvedený požadavek nesplnila.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem.

Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení meritorně končí.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

I přes výzvu soudu dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení pro dovolací řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., ani neprokázala vlastní právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil podle § 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu