Rozhodnutí NS

27 Cdo 3467/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:27 Cdo 3467/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.3467.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3467/2018-41USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2015, č. j. 25 Co 402/2015-375, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Co 402/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 2. 2017, č. j. 4 Co 168/2016-16, takto:

  Dovolací řízení se zastavuje.

  Odůvodnění:


  [1] Krajský soud v Praze usnesením ze dne 4. 5. 2016, č. j. 25 Co 402/2015-MOP-9, k žádosti žalobce nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2015, č. j. 25 Co 402/2015-375 (výrok I.) a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce ve stejném řízení (výrok II.).

  [2] V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

  [3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

  [4] Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl Krajský soud v Praze usnesením ze dne 12. 10. 2017, č. j. 25 Co 402/2015-MOP-25. Toto usnesení potvrdil k odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 7. 2018, č. j. 4 Co 52/2018-35; rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 8. 2018.

  [5] Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud řízení o jeho dovolání zastavil [§ 241, 241b odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 2, § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)].

  [6] Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že dovolatele nevyzýval ke splnění podmínky povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. s poučením o procesním následku, který nastane, nebude-li dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem (zastavení dovolacího řízení). Nejvyššímu soudu je z úřední činnosti známo, že dovolatel se v minulosti obracel mnohokráte na Nejvyšší soud s dovoláním, a byl soudy ke splnění podmínky povinného zastoupení opakovaně vyzýván, a to včetně poučení o následcích nevyhovění těmto výzvám (např. ve věcech vedených Nejvyšším soudem pod sp. zn. 25 Cdo 3562/2009, sp. zn. 28 Cdo 3523/2012, sp. zn. 30 Cdo 837/2016, sp. zn. 30 Cdo 1915/2016 či sp. zn. 30 Cdo 3640/2016). Dovolateli je tudíž nepochybně dobře známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem a že následkem nesplnění podmínky povinného zastoupení je zastavení dovolacího řízení.

  [7] Jak se přitom podává z ustálené judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu, poučení o důsledcích nesplnění podmínky povinného zastoupení není nezbytné, jestliže byl stěžovatel v řízení před Nejvyšším soudem v minulosti opakovaně poučován o nutnosti povinného zastoupení a důsledcích jeho nesplnění. V takové situaci se jeví setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým; srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13 (a v něm citovaná usnesení Ústavního soudu), či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015, ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3993/2016, či ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5291/2016.

  [8] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 4. 6. 2019


  JUDr. Petr Šuk
  předseda senátu