Rozhodnutí NS

7 Td 1/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:7 Td 1/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TD.1.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 1/2019-6


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 23. 1. 2019 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného Z. N., nar. XY v XY, trvale bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 2 T 161/2018, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti takto:


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 4. 10. 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného Z. N. pro ad 1), 2) zločin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 5 písm. c) tr. zákoníku dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku a přečin poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 tr. zákoníku.

Trestných činů se měl obviněný podle obžaloby dopustit tím, že 1) dne 9. 12. 2016 na dosud neznámé pobočce společnosti Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., zneužil osobních údajů osoby D. K., nar. XY, trvale bytem XY, kdy jeho jménem zažádal u společnosti Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., se sídlem Koněvova 2747, Praha 3, o poskytnutí úvěrového produktu na částku ve výši 400.000 Kč, kde v žádosti o poskytnutí úvěrového produktu uvedl, že osoba D. K., nar. XY, je zaměstnána v živnosti Z. N., IČ: XY, se sídlem XY, 664 42 Modřice s průměrným čistým měsíčním příjmem ve výši 28.400 Kč, což však nebyla pravda, ačkoli věděl, že údaje v žádosti o poskytnutí úvěru jsou nepravdivé, přesto použil těchto údajů v žádosti o poskytnutí úvěru, kdy úvěr ze strany společnosti Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., IČ: 49241257, mu nebyl poskytnut, 2) dne 9. 12. 2016 na dosud neznámém místě prostřednictvím internetu uzavřel se společností COFIDIS, s. r. o., se sídlem Bucharova 1423, Praha 5, úvěrovou smlouvu č. 63062466 na částku ve výši 200.000 Kč, kdy zneužil osobních údajů osoby D. K., nar. XY, bytem XY, kdy uvedl, že D. K., nar. XY, je zaměstnán v živnosti Z. N., IČ: XY, se sídlem XY, 664 42 Modřice s průměrným čistým měsíčním příjmem ve výši 38.416 Kč, a to ačkoli věděl, že údaje poskytnuté společnosti COFIDIS, s. r. o., IČ: 27179907, jsou nepravdivé, přesto použil těchto nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí úvěru, kdy úvěr byl ze strany společnosti COFIDIS, s. r. o., se sídlem Bucharova 1423, Praha 5 schválen a v plné výši vyplacen.“

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 2 T 161/2018, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu (po provedení šetření na žádost Nejvyššího soudu) dne 2. 1. 2019 k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 4 není místně příslušný k jejímu projednání. Obvodní soud uvedl, že obviněný se měl dopustit projednávané trestné činnosti tím, že měl zneužít osobní údaje svého nevlastního syna D. K. a bez jeho vědomí požádal ve 2 případech o poskytnutí úvěru. V prvém případě žádost sepsal na přesně nezjištěném místě v Praze s makléřkou D. K. (viz žádost na č. l. 59) a ve druhém případě žádost podal na přesně nezjištěném místě prostřednictvím internetu (viz zpráva poškozené společnosti na č. l. 66). Podle soudu ani v jednom případě nebylo přesně zjištěno, v obvodu kterého okresního (obvodního) soudu obviněný žádost podal. Ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. je považován za obvod, v němž byl trestný čin spáchán, též obvod, v němž se nachází sídlo poškozené společnosti, respektive bydliště poškozené fyzické osoby. Podle obvodního soudu však žádný z poškozených subjektů nemá své sídlo či bydliště v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4. Poškozená Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., má sídlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3, poškozená společnost COFIDIS, s. r. o., má sídlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 a poškozený D. K. má své bydliště v obvodu Okresního soudu Brno – venkov. Ve spise nejsou podle soudu založeny žádné důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že by ve věci měl být místně příslušným i Obvodní soud pro Prahu 4. Z výše uvedeného podle soudu vyplývá, že místně příslušnými soudy v dané věci jsou Obvodní soud pro Prahu 3, Obvodní soud pro Prahu 5 a Okresní soud Brno – venkov, v jehož obvodu mají navíc trvalý pobyt všechny osoby, které bude zapotřebí v řízení před soudem vyslechnout, tedy obviněný Z. N., poškozený D. K. i svědkyně A. N. Nejblíže společně nadřízeným všem uvedeným soudům a Obvodnímu soudu pro Prahu 4, který učinil toto rozhodnutí, je Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle obžaloby se měl obviněný dopustit zločinu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 5 písm. c) tr. zákoníku, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku a přečinu poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 tr. zákoníku.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Podle § 20 odst. 1 věta první tr. ř. proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že v daném případě je obviněnému obžalobou kladeno za vinu spáchání dvou trestných činů, a to zločinu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 5 písm. c) tr. zákoníku, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku a přečinu poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 tr. zákoníku. Jde tedy o souvislost trestních věcí subjektivní, tj. v osobě, kdy se téže osobě klade za vinu více trestných činů. Při subjektivní souvislosti koná řízení soud, který je příslušný konat řízení o nejtěžším trestném činu. Nejtěžším trestným činem je trestný čin s nejpřísnější trestní sazbou (ŠÁMAL Pavel, ŠÁMALOVÁ Milada. § 21. In: ŠÁMAL Pavel, GŘIVNA Tomáš, NOVOTNÁ Jaroslava, PÚRY František, RŮŽIČKA Miroslav, ŘÍHA Jiří, ŠÁMALOVÁ Milada, ŠKVAIN Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 316.).

Nejtěžším trestným činem, který je v uvedené věci obviněnému kladen za vinu, je zločin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 5 písm. c) tr. zákoníku. Toho se měl dopustit tím, že měl ve dvou případech zneužít osobní údaje svého nevlastního syna D. K. a požádat dvě instituce o poskytnutí úvěru. Podle právní věty měl v obou případech při sjednávání úvěrové smlouvy uvést nepravdivé údaje, takovým jednáním měl způsobit značnou škodu. Obviněný měl v prvním případě uzavřít smlouvu o úvěru prostřednictvím makléřky a ve druhém případě prostřednictvím internetu.

Nejvyšší soud v uvedené věci především zjistil, že obviněný v průběhu celého dosavadního trestního stíhání nebyl dotázán na místo, kde se nacházel, když prostřednictvím internetu zasílal žádost o úvěr, v níž měl uvádět nepravdivé údaje. Nebylo zjišťováno, kde a na jakém místě společnost COFIDIS, s. r. o., přijímá žádosti klientů o úvěry, kam tedy byla společnosti doručena žádost obviněného s údajně nepravdivými údaji. Obvodní soud pro Prahu 4 na žádost Nejvyššího soudu provedl informativní výslech (č. l. 209 a násl. tr. spisu) svědkyně V. K., tehdy finanční poradkyně, která měla u skutku pod bodem ad 1) obžaloby prostřednictvím mailu obdržet od obviněného žádost o úvěr včetně příloh, a která uvedenou žádost poté zaslala poštou Raiffeisen stavební spořitelně, a. s. (uvedená žádost obviněného poté nebyla schválena). Svědkyně se vyjádřila tak, že pokud se s obviněným osobně setkala, vždy to bylo podle domluvy s obviněným v Plzni a nikoli v Praze. K místu, kde přijala meilem od obviněného uvedené dokumenty, se ale nevyjádřila. Na žádosti o poskytnutí úvěru je ale uvedeno, že byla sepsána v Praze.

K jednání obviněného naplňujícímu objektivní stránku uvedených trestných činů mělo podle obžaloby dojít u obou skutků na nezjištěném místě. Jednáním obviněného pak mělo dojít také k následku, a to ke škodě na majetku poškozených institucí, které mají sídlo v Praze 3 (Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.) a v Praze 5 (COFIDIS, s. r. o.). Obvody těchto soudů jsou tak podle § 18 odst. 1 tr. ř. místem spáchání uvedeného trestného činu. Do úvahy by tak přicházela příslušnost více soudů k projednání věci. Obvod Obvodního soudu pro Prahu 4 však není ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. místem spáchání uvedeného trestného činu a obžaloba byla podána u nepříslušného soudu.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 5 je místně příslušný k projednání věci, neboť v jeho obvodu mělo dojít k následku trestného jednání obviněného, vzniku škody společnosti COFIDIS, s. r. o., ve výši 200 000 Kč v podobě vyplacené částky ze schváleného úvěru.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 23. 1. 2019

JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu