Rozhodnutí NS

11 Tcu 44/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:11 Tcu 44/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.44.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 44/2018-20
USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 24. 10. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci N. L., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:


  I. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na část odsouzení občana České republiky N. L. rozsudkem Obvodního soudu Varšava, Polská republika, ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. III K 1120/11, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu ve Varšavě – odvolacího oddělení ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. IX Ka 691/12, v rozsahu, v němž byl uznán vinným trestnými činy krádeže podle čl. 91 § 1, čl. 278 § 1, čl. 65 § 1 polského trestního zákoníku (body 1, 2, 4 a 6 rozsudku) a užití padělaných veřejných listin nebo úředních dokumentů podle čl. 91 § 1 a čl. 275 § 1 polského trestního zákoníku (body 3, 5 a 7 rozsudku), a tomu odpovídající část trestu odnětí svobody v trvání dvou let a deseti měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


  II. Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně odsouzení občana České republiky N. L. rozsudkem Obvodního soudu Varšava, Polská republika, ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. III K 1120/11, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu ve Varšavě – odvolacího oddělení ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. IX Ka 691/12, a to pro trestný čin padělání dokumentů podle čl. 270 § 1 polského trestního zákoníku (bod 8 rozsudku) a jemu odpovídající část trestu.


O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Varšava byl N. L. uznán vinným trestnými činy krádeže, užití padělaných veřejných listin nebo úředních dokumentů a padělání dokumentů a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Varšava tím, že


  1. Dne 3. 6. 2011 v Ł. v obchodě R. v ul. J. P. odcizil tašku s dokumenty J. S. a částkou 1 000 zł.

  2. Dne 3. 6. 2011 v Ł. v obchodě Makro Cash and Carry sp, z o. o., v ul. K. odcizil tašku s dokumenty H. N. a částou 2 720 zł.

  3. Dne 3. 6. 2011 v Ł. použil český pas, ve kterém byla jeho fotografie, ale který potvrzoval totožnost nezletilého YYYYY *).

  4. Dne 10. 6. 2011 ve V. v kavárně E. C. v ul. K. společně po dohodě s Ž. R., R. S. a R. L. odcizil z pokladny částku 450 zł ke škodě J. S. a M. N.

  5. Dne 10. 6. 2011 ve V. použil český pas, ve kterém byla jeho fotografie, ale který potvrzoval totožnost nezletilého YYYYY *).

  6. Dne 7. 7. 2011 ve V. v obchodě Makro Cash and Carry sp., z o. o., A. J. odcizil sáček s částkou 1 971,61 zł ke škodě K. T.

  7. Dne 7. 7. 2011 ve V. v obchodě Makro Cash and Carry sp., z o. o., A. J. použil český pas, ve kterém byla jeho fotografie, ale který potvrzoval totožnost nezletilého YYYYY *).

  8. Dne 7. 7. 2011 ve V. v sídle komisariátu policie W. W. v protokole o hledání osoby, jejím oblečení a kapesních předmětech dokládajících provedení činnosti s jeho účastí, kde tato činnost je předmětem procesu, se podepsal jako R. R. a padělal tak tento podpis.


Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „Ministerstvo“) podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou částečně splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Je-li předmětem rozsudku soudu jiného členského státu Evropské unie více skutků, posuzuje se podmínka oboustranné trestnosti uvedená v § 4a odst. 3 zákona samostatně ve vztahu ke každému z těchto skutků. Pokud některý z nich není trestným činem podle právního řádu České republiky, pak Nejvyšší soud zamítne návrh Ministerstva na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona ohledně tohoto skutku a jemu odpovídající části trestu.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku v bodech 1, 2, 4 a 6 rozsudku a padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 tr. zákoníku v bodech 3, 5 a 7 rozsudku), s výjimkou skutku popsaného pod bodem 8, který nenaplňuje znaky žádné ze skutkových podstat uvedených v trestním zákoníku, tedy se z pohledu českého práva nejedná o trestný čin. Formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona jsou tak splněny u části odsouzení.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně cizího majetku a na ochraně zájmu na řádném a zákonném chodu státního aparátu a důvěry v pravost a pravdivost veřejných listin. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Délku uloženého trestu Nejvyšší soud s přihlédnutím k části odsouzení pro skutek, který z pohledu českého práva není trestným činem, pro účely rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona upravil na dva roky a deset měsíců, přičemž se stále jedná o citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky částečně vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. 10. 2018

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu
*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb.