Rozhodnutí NS

20 Cdo 1662/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/20/2019
Spisová značka:20 Cdo 1662/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1662.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Výkon rozhodnutí
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.02.2019
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1662/2019-62


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Z. P., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Pavlem Andrlem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 1758/4, proti povinné J. P., narozené XY, bytem XY, pro 56 390,44 Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 E 25/2018, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2018, č. j. 9 Co 1417/2018-30, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 3. 8. 2018, č. j. 50 E 25/2018-19, kterým Okresní soud v Ostravě zamítl návrh oprávněné na nařízení výkonu rozhodnutí, podaný dne 31. 7. 2018, a rozhodl, že žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení; dále odvolací soud žádné z účastnic nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dne 19. 12. 2018 dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce vzala zpět podáním ze dne 17. 4. 2019.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 5. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.
předseda senátu