Rozhodnutí NS

24 Cdo 343/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:24 Cdo 343/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.343.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 343/2019-724


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně M. V., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Petrem Jirátem, advokátem se sídlem v Chomutově, Školní 3315/42, proti žalovanému J. B., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Lucií Průchovou, advokátku se sídlem v Kadani, Nerudova 348, o určení vlastnického práva k bytové jednotce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 28 C 250/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem 2. června 2017, č. j. 14 Co 541/2013-582, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chomutově (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 9. dubna 2013, č. j. 28 C 250/2008-275, žalovanému nepřiznal osvobození od soudních poplatků a dále zamítl jeho žádost o ustanovení právního zástupce.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 2. června 2017, č. j. 14 Co 541/2013-582, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalovaný sám dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. října 2017, č. j. 28 C 250/2008-604, vyzval žalovaného ke zvolení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žalovaný následně opět požádal, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, a to z důvodu změny poměrů, neboť byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. července 2017, č. j. KSBR 52 INS 9719/2017-A-15, zjištěn úpadek žalovaného a bylo mu povoleno oddlužení. Na základě této změny poměrů žalovaného soud prvního stupně usnesením ze dne 15. ledna 2018, č. j. 28 C 250/2008-687, přiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a následně usnesením téhož soudu ze dne 13. listopadu 2018, č. j. 28 C 250/2008-718, ustanovil k ochraně jeho zájmů Mgr. Lucii Průchovou, advokátku se sídlem v Kadani, Nerudova 348. Na základě výzvy soudu prvního stupně, aby ustanovená advokátka doplnila dovolání žalovaného o nezbytné náležitosti v usnesení uvedené, jmenovaná zaslala vyjádření, že příprava dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí je bezpředmětná a nedůvodná.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) předně uvádí, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II., části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit. Dovolání nebylo sepsáno ani doplněno ustanovenou právní zástupkyní žalovaného, nezbylo než dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.

Nad rozsah výše uvedeného nutno uvést, že i kdyby byla podmínka § 241 o. s. ř. splněna a dovolání bylo advokátem sepsáno, vzhledem ke skutečnosti, že v mezidobí byl žalovaný osvobozen od placení soudních poplatků a byl mu ustanoven advokát, kdy jeho dovolání směřovalo proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce z řad advokátu, dovolání se stalo bezpředmětným a bylo by dovolacím soudem dle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnuto (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

      Poučení: Proti tomuto usnesení
      není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 3. 2019

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu