Rozhodnutí NS

24 Cdo 4719/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/20/2019
Spisová značka:24 Cdo 4719/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4719.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Lhůty
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4719/2018-307


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou ve věci žalobce V. R., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované E. R., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Zuzanou Běťákovou, advokátkou se sídlem v Novém Jíčíně, K Nemocnici 168/18, o určení neplatnosti smlouvy, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 18 C 249/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2014, č. j. 8 Co 711/2014-155, takto:


I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále již „odvolací soud“) podal žalobce (dále též „dovolatel“) dovolání, které však bylo podáno opožděně.

Z obsahu spisu vyplývá, že uvedený rozsudek byl doručen ustanovenému právnímu zástupci dovolatele dne 10. listopadu 2014, dovolatel podal sám dovolání dne 6. prosince 2018.

Dovolání je možno podat proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§236 o. s. ř.), a to ve lhůtě do 2 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí. Pokud je dovolání stiženo vadami (§241 a § 241a o. s. ř.), je nutno je odstranit v uvedené lhůtě (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

S ohledem na shora uvedené je nutno konstatovat, že v daném případě dovolání žalobce bylo podáno opožděně, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 o. s. ř).

Nejvyššímu soudu České republiky tak nezbylo než dovolání žalobce podle § 243c odst. 3 ve spojení s § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 3. 2019


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu