Rozhodnutí NS

26 Nd 420/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2019
Spisová značka:26 Nd 420/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.420.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 420/2018-17


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem v Ostravě, Jeremenkova 161/11, IČO 47672234, proti povinnému M. P., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 32.570 Kč, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 8252/2018, o určení místní příslušnosti, t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 8252/2018 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :
  Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem v Plzni, Palackého náměstí 28, návrhem došlým soudu 4. 10. 2018 požádal Okresní soud Praha-západ o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné na dlužném pojistném ve výši 28.949 Kč a 3.621 Kč penále za pozdní úhradu pojistného.

  Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 29. 10. 2018, č. j. 206 EXE 8252/2018-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil místo pobytu povinného. Povinný, který je státním příslušníkem Slovenské republiky, měl na území České republiky poslední hlášené místo pobytu do 31. 7. 2016 na adrese XY.

  Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „o. s. ř.“), který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

  Povinný nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

  Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ, u něhož bylo řízení zahájeno.

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 12. 2. 2019


  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu