Rozhodnutí NS

30 Cdo 3609/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/18/2019
Spisová značka:30 Cdo 3609/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3609.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odpovědnost státu za škodu
Ušlý zisk
Podmínky řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
Dotčené předpisy:§ 103 o. s. ř.
§ 107 odst. 1, 3 a 4 o. s. ř.
§ 19 o. s. ř.
§ 237 o. s. ř.
§ 241a odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
12/07/2019
IV.ÚS 2283/19
IV.ÚS 2283/19
JUDr. Jaromír Jirsa
odmítnuto
08/20/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3609/2017-251


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně KAVALIERGLASS, a. s., IČO 47468815, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6 (dříve KAVALIER TEC, s. r. o., IČO 25077805, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6), zastoupené JUDr. Jiřím Vodičkou, advokátem se sídlem v Praze 5, Drtinova 557/10, proti žalované České republice – Ministerstvu zemědělství, se sídlem v Praze 1, Těšnov 65/17, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o zaplacení 9 541 414 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 37/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2017, č. j. 62 Co 457/2016-227, takto:

I. V řízení se namísto původní žalobkyně KAVALIER TEC, s. r. o., IČO 25077805, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6, pokračuje se společností KAVALIERGLASS, a. s., IČO 47468815, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6.

II. Dovolání se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Původní žalobkyně se po částečném zpětvzetí žaloby po žalované domáhala zaplacení částky 9 541 414 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody, která jí měla vzniknout v důsledku nezákonně stanovené kvóty na výrobu cukru z rezervy pro kvótový rok 2003/2004, respektive v důsledku nerozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o žádosti žalobkyně o zvýšení kvóty na výrobu cukru z rezervy v zákonem stanovené lhůtě poté, co bylo jeho rozhodnutí soudem pro nezákonnost zrušeno. Žalovaná suma tak měla představovat zisk, který žalobkyni ušel z nájmu podniku, když výše nájemného se odvíjela též od individuálně určené produkční kvóty na výrobu cukru.

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem ze dne 22. 3. 2017, č. j. 62 Co 457/2016-227, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 18. 7. 2016, č. j. 22 C 37/2009-199, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 9 541 414 Kč s příslušenstvím, a bylo rozhodnuto, že žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady řízení ve výši 1 800 Kč (výrok I rozsudku odvolacího soudu). Současně odvolací soud rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované náklady odvolacího řízení ve výši 600 Kč (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v plném rozsahu včasným dovoláním ze dne 13. 6. 2017. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud předně zjistil z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, že po podání dovolání žalobkyně KAVALIER TEC, s. r. o., IČO 25077805, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6, zapsaná v oddíle C, vložka 47732, zanikla fúzí sloučením se společností KAVALIERGLASS, a. s., IČO 47468815, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6. Nástupnickou společností se stala společnost KAVALIERGLASS, a. s., IČO 47468815, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 15484, na niž přešlo veškeré jmění zanikající společnosti KAVALIER TEC, s. r. o. Společnost KAVALIER TEC, s. r. o., IČO 25077805, byla dne 31. 12. 2017 vymazána z obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. platí, že jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Ten kdo vstupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení (odstavec 4).

Výmazem z obchodního rejstříku původní žalobkyně v průběhu dovolacího řízení zanikla a spolu s právní osobností pozbyla též způsobilosti být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), přičemž její procesní nástupkyní se stala společnost KAVALIERGLASS, a. s., IČO 47468815, se sídlem v Praze 5, Křížová 1018/6, která vstoupila ke dni 1. 1. 2018 do jejích práv a povinností (§ 107 odst. 3 o. s. ř.). Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 107 odst. 1 věty třetí a odst. 3 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku I.

Samo podané dovolání Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

Rozsudek odvolacího soudu stojí na závěru, že mezi tvrzeným nesprávným úředním postupem a škodou není příčinná souvislost. Tento závěr žalobkyně v dovolání nenapadá, což diskvalifikuje její dovolací námitku spočívající v tom, zda je i kvóta povolující žadateli vyrábět cukr z cukrové řepy majetkovou hodnotou (investicí) umožňující generovat jejím využitím zisk, z možnosti založit přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. Mimoto, že odvolací soud na uvedené právní otázce své rozhodnutí nezaložil, ani odlišné vyřešení této otázky by se nemohlo v poměrech žalobkyně nijak projevit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 808/97, uveřejněné pod číslem 27/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uveřejněné pod číslem 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Další otázky žalobkyně, zda „si soud může vymyslet něco – tvrzení, které v průběhu řízení dovolatel nikdy netvrdil, a postavit na něm důvody svého rozhodnutí“ a „jak dlouho má dovolatel čekat na to, aby správní orgán (Státní zemědělský intervenční fond) rozhodl o jeho žádosti, když na toto rozhodnutí čeká od 28. 6. 2005“, nepředstavují právní otázku ve smyslu § 237 o. s. ř. a nemohou tak rovněž založit přípustnost dovolání. Právními otázkami mohou být jen otázky výkladu konkrétní právní normy, nikoli žalobkyní předložené otázky v jazykovém slova smyslu, pokud se jimi na výklad žádné právní normy neptá.

Dovolání napadající rozsudek odvolacího soudu v rozsahu, v němž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, neobsahuje zákonné náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení proto nelze pro vady dovolání v uvedeném rozsahu pokračovat.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 4. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu