Rozhodnutí NS

32 Cdo 4382/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/11/2018
Spisová značka:32 Cdo 4382/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.4382.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 4382/2018-85

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně MONETA Money Bank, a.s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 25672720, proti žalované M. S., narozené XY, bytem i se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, o zaplacení 1 965 116,07 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 51 C 307/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2017, č. j. 23 Co 480/2017-73, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 6. 2017, č. j. 51 C 307/2014-66, kterým byl zamítnut její návrh ze dne 13. 1. 2017 na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud projednal dovolání a rozhodl o něm – v souladu s bodem 1. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony – podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. dovolání není podle § 237 o. s. ř. přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Právě o tento případ jde v nyní projednávané věci.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, aniž přezkoumával splnění podmínky povinného zastoupení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání žalované podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř., jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, Obvodní soud pro Prahu 1, coby místně a věcně příslušný soud (§ 3 odst. 1 zákona o soudních poplatcích), neopomene vybrat soudní poplatek za dovolání, jež bylo pro nepřípustnost odmítnuto podle § 238 o. s. ř., a to ve výši 4 000 Kč (pol. 23 bod 2 Sazebníku soudních poplatků).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 12. 2018


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu