Rozhodnutí NS

30 Nd 47/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2019
Spisová značka:30 Nd 47/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.47.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 47/2019-23


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců JUDr. Davida Vláčila a Mgr. Tomáše Mottla v právní věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., identifikační číslo osoby 25788001, se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému I. D., narozenému XY, naposledy bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2434/2018-20, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2434/2018-20, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:

Dne 11. 10. 2018 byla Obvodnímu soudu pro Prahu 5 doručena žádost soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 10. 12. 2018,
č. j. 66 EXE 2434/2018-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po doručení usnesení oprávněné předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Důvodem k takovému postupu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), bylo podle předkládajícího soudu zjištění, že v žádosti o nařízení exekuce uvedl exekutor adresu povinného XY podle výpisu z Ministerstva vnitra měl ale povinný poslední hlášenou adresu XY (od 17. 8. 2016 do 17. 11. 2016), přitom v současné době není povinný v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle předchozí věty, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že se soudu prvního stupně nepodařilo zjistit místo pobytu povinného na území České republiky. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, k němuž soudní exekutor podal žádost o pověření a nařízení exekuce a v jehož obvodu měl podle rozhodnutí oprávněné ze dne
18. 4. 2018, č. j. ČTÚ-20 892/2017-631/XIII., povinný poslední známé bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. 2. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu