Rozhodnutí NS

27 Cdo 157/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:27 Cdo 157/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.157.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Konkurs
Dotčené předpisy:§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007
§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2007
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 157/2019-76


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v konkursní věci úpadce J. K., narozeného XY, bytem XY, identifikační číslo osoby XY, o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 7. 1999, č. j. 2 Ko 75/99-309, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 10/2013, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2016, č. j. 4 Co 68/2016-47, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

[1] Vrchní soud v Praze k odvolání úpadce v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 5. 2. 2016, č. j. 1 Cm 10/2013-42, kterým Městský soud v Praze podle § 235b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), přerušil řízení o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 7. 1999, č. j. 2 Ko 75/99-309, do doby, než bude rozhodnuto o dovolání, které úpadce podal dne 4. 2. 2013 proti témuž rozhodnutí.

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal (nezastoupený) úpadce dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř., jelikož není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu, jež přicházejí v úvahu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002, ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 29 Odo 21/2005, nebo ze dne 8. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 139/2006).

[3] Přípustnost dovolání nemůže založit ani nesprávné poučení poskytnuté úpadci odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí o tom, že dovolání je přípustné (k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, a ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 4. 12. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1624/2013, a nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

[4] Vzhledem k objektivní nepřípustnosti dovolání nebylo nutné se zabývat otázkami povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. a též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 29 Cdo 1493/2018).

[5] K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[6] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 3. 2019


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu