Rozhodnutí NS

25 Nd 354/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:25 Nd 354/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.ND.354.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 1 a 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 354/2018-19


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v exekuční věci oprávněného: město Rakovník, IČO 00244309, se sídlem úřadu Husovo náměstí 27, Rakovník, zastoupené Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem Lochotínská 1108/18, Plzeň, proti povinné: A. P. M., narozená XY, naposledy bytem XY, pro 5.400 Kč, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2542/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2542/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.


Odůvodnění:

U Okresního soudu v Rakovníku je pod sp. zn. 24 EXE 2542/2018 vedeno řízení, v němž Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, Plzeň, požádal o pověření a nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 17. 9. 2018, č. j. 24 EXE 2542/201-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Soud prvního stupně zjistil z informačního systému základních registrů, že povinná je státní příslušnicí Rumunska a naposledy byla registrována k pobytu na území České republiky od 28. 12. 2009 do 15. 9. 2010 na adrese XY. Stejné informace byly sděleny i Ministerstvem vnitra, Odborem azylové a migrační politiky. Za daného stavu proto nelze zjistit podmínky místní příslušnosti ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, (dále jen „ex. ř.“).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 ex. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 ex. ř. místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Sbírka“), plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky).

Jelikož v dané věci nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, Nejvyšší soud podle
§ 11 odst. 3 o. s. ř., s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 227/2015, ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 25 Nd 400/2016, a ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016).


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 11. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu