Rozhodnutí NS

26 Cdo 66/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/18/2019
Spisová značka:26 Cdo 66/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.66.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Doručování
Rozsudek pro uznání
Dotčené předpisy:§ 50d o. s. ř.
§ 153a odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 66/2019-115


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v právní věci žalobkyně K. V. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ing. Janem Kopřivou, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Zahradnická 223/6, proti žalované K.E.I. pharma, s.r.o., se sídlem v Brně, Koliště 141/47, IČO 49969650, zastoupené Mgr. Martinem Bařinkou, advokátem se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 767/62, o vyklizení nemovitostí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 104/2017, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. února 2018, č. j. 15 Co 39/2018-56, t a k t o :


Dovolání žalované se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 6. 9. 2017, č. j. 55 C 104/2017-33, uložil žalované povinnost vyklidit tam specifikované nemovitosti a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Rozsudek byl vydán jako rozsudek pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v tehdy účinném znění (dále jen „o. s. ř.“) poté, co žalovaná nereagovala na usnesení tohoto soudu ze dne 3. 7. 2017, č. j. 55 C 104/2017-18, obsahující kvalifikovanou výzvu podle § 114b o. s. ř. k vyjádření ve věci, které jí bylo doručeno dne 10. 7. 2017.

Podáním ze dne 14. 9. 2017 navrhla žalovaná určení neúčinnosti doručení usnesení Městského soudu v Brně ze dne 3. 7. 2017, č. j. 55 C 104/2017-18.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 7. 12. 2017, č. j. 55 C 104/2017-45, návrh žalované na rozhodnutí o neúčinnosti doručení zamítl.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně (odvolací soud) usnesením ze dne 28. 2. 2018, č. j. 15 Co 39/2018-56, usnesení Městského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2017, č. j. 55 C 104/2017-45, potvrdil, neboť na straně žalované neshledal omluvitelný důvod, pro který se nemohla s doručovanou písemností seznámit (§ 50d odst. 1 o. s. ř.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná včasné dovolání, které není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 – dále opět jen „o. s. ř.“, neboť odvolací soud posoudil dovoláním zpochybněnou otázku neúčinnosti doručení v konečném výsledku v souladu s ustálenou judikaturou dovolacího soudu.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 14. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 30/2015, uveřejněném pod č. 63/2016 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, dovodil, že o neúčinnosti doručení rozhoduje soud odesílající písemnost, jejíž doručení má být neúčinné, podle ustanovení § 50d o. s. ř. jen pro účely řízení, které u něho (ještě) probíhá. Vydal-li odesílající soud rozhodnutí, kterým se řízení u něho končí, je vyloučeno, aby poté posuzoval podle ustanovení § 50d o. s. ř. neúčinnost doručení jím vydaných rozhodnutí.

V projednávané věci žalovaná podala návrh na určení neúčinnosti doručení usnesení Městského soudu v Brně ze dne 3. 7. 2017, č. j. 55 C 104/2017-18, až poté, co bylo řízení u něj jako odesílajícího soudu skončeno rozsudkem ze dne 6. 9. 2017, č. j. 55 C 104/2017-33. Již z tohoto důvodu - jak vyplývá z výše uvedeného - nemohl být její návrh úspěšný. To ovšem neznamená, že řádné a účinné doručení předmětného usnesení nelze přezkoumat. Příslušným k posouzení této otázky však je soud, který bude rozhodovat o odvolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 6. 9. 2017, č. j. 55 C 104/2017-33, neboť řádné a účinné doručení usnesení, které obsahuje výzvu k vyjádření ve věci podle § 114b o. s. ř., je jedním ze zákonných předpokladů pro vydání rozsudku pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o. s. ř., jejichž splnění odvolací soud zkoumá (srov. § 205b o. s. ř.).

Protože není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak, Nejvyšší soud dovolání žalované proti rozhodnutí odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 3. 2019


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu