Rozhodnutí NS

28 Ncu 59/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Spisová značka:28 Ncu 59/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.59.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Příslušnost soudu věcná
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 104a odst. 4,6 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 59/2019-11


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou E. B., bytem XY, zastoupenou Mgr. Danou Štumpovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 12, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

        I. O návrhu na uznání rozsudku Okresního soudu v Mnichově, Spolková republika Německo (Amtsgericht München), ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 525 F 3047/09, pravomocného dne 20. 10. 2009, jímž bylo rozvedeno manželství V. B. a E. B., rozené P., uzavřené dne 17. 8. 1973 v Praze, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

        II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:


Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 7. 5. 2019 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Okresního soudu v Mnichově, Spolková republika Německo, ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 525 F 3047/09.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané v členském státě Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „Nařízení č. 2201/2003“).

Dle čl. 21 odst. 1 Nařízení č. 2201/2003, jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.

Podle čl. 21 odst. 3 Nařízení č. 2201/2003 může přesto kterákoliv dotčená osoba požádat o vydání rozhodnutí o uznání nebo neuznání rozhodnutí. O takových návrzích v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům (viz § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, a Úřední věstník Evropské unie 2013/C 85/06).

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5, který je obecným soudem navrhovatelky a je tedy dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 6. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu